Het lokaal netwerk van Mol maakt een doorstart

item_left

item_right

Het lokaal netwerk van Mol maakt een doorstart

astrid

Het 'Lokaal Netwerk vrijetijdsparticipatie mensen in armoede' van Mol nam een sterke start in 2012. Het eerste doel was meteen duidelijk: de ontwikkeling van een kortingssysteem om de deelname van mensen in armoede aan vrije tijd te stimuleren. Resultaat? Een vrijetijdscheque die door 200 partners uit het vrijetijdsaanbod aanvaard wordt als betalingsmiddel. Het netwerk wilde het risico op stigmatisering vermijden en maakte de cheques voor alle inwoners bruikbaar. “Mensen in armoede gebruiken de cheques intensief,” zegt Petra Beyens, coördinator van de armoedevereniging Ons Huis, “en dan vooral om te participeren aan sport en cultuur. Dat is mooi: het spreekt het cliché tegen dat mensen in armoede niet geïnteresseerd zijn in cultuur en sport.”

Na de introductie van de vrijetijdscheque vond het netwerk de tijd rijp zichzelf heruit te vinden en nieuwe acties te formuleren. Sofie Bloemen, verantwoordelijke kansengroepen binnen de dienst samenlevingsopbouw: “Naast de financiële drempel botsen mensen in armoede immers nog op heel wat andere drempels. Om daaraan te werken hebben we het engagement van alle partners van het netwerk voor nodig.”

Om die doorstart met alle partners te maken, vroeg het netwerk begeleiding op maat aan bij Demos. Annelies Daems, verantwoordelijke diversiteit en integratie binnen de dienst samenlevingsopbouw: “We vonden op de website van Demos voorbeelden van hoe andere gemeenten aan de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede werken. We wilden zelf onze werking inhoudelijk verbreden, maar hadden daarvoor nood aan een externe begeleiding. Demos leidde het proces in goede banen, bracht methodieken en voorbeelden aan en bewaakte de concrete output. Dat er een externe begeleider aanwezig was, zorgde ervoor dat mensen meer gemotiveerd waren.”

Uit een eerste verkennend gesprek met het lokaal netwerk bleek snel dat alle partners de vrijetijdscheque als een belangrijke verwezenlijking beschouwden, maar nu klaar waren voor een volgende stap. Alle leden van het netwerk hechtten daarbij veel belang aan een integrale aanpak. “Ik was niet langer tevreden met het werken van project naar project”, zegt Katrien Raeymaekers, sectorhoofd vrije tijd, “we moeten als netwerk echt een meer geïntegreerde aanpak uitwerken.”

Volgens de principes van het waarderend onderzoek ging het netwerk onder begeleiding van Demos op zoek naar de sterktes van het lokaal netwerk van Mol en van de gevoerde acties. Astrid De Bruycker, begeleider vanuit Demos: “We formuleerden een ideaalbeeld op de lange termijn en concrete doelstellingen op de middellange termijn. Op basis daarvan werkten we nieuwe acties uit. We namen ook de tijd om te onderzoeken hoe we het netwerk zelf konden versterken.”

Resultaat na een traject van vier bijeenkomsten? Een goed gevuld actieplan voor de komende drie jaar, een consensus over een nieuwe werkwijze, een kersvers trekker van het netwerk, en een hoop partners met een hernieuwd engagement voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. “Wat jaren geleden gestart is als een moeilijk proces, met veel weerstand tegen de ontwikkeling van de vrijetijdscheque, is nu een traject van partners met de neuzen in dezelfde richting”, zegt Petra.

Gevraagd naar tips voor andere netwerken die een nieuwe dynamiek zoeken of inhoudelijk wat vastlopen stelt Katrien: “Je moet het vooral doen. Niet wachten tot alle randvoorwaarden vervuld zijn, maar gewoon in actie schieten.” Annelies vult aan: “Het is wel belangrijk om in het netwerk mensen uit verschillende bevoegdheidsniveaus te betrekken. Bij ons heeft Katrien als sectorhoofd vrije tijd een ander mandaat dan de medewerkers van gemeentelijke diensten. Ze heeft contact met andere diensthoofden en kan dus meer strategisch handelen. Dat heeft toch een rol gespeeld, zowel ten aanzien van de andere partners in het netwerk als ten aanzien van de politiek.”

Ook de actieve rol van de armoedevereniging, was belangrijk. Petra nam steeds samen met ervaringsdeskundige Carla deel aan de bijeenkomsten. “Carla weet goed wat er leeft bij mensen in armoede en kan hun ervaringen veel scherper verwoorden dan ik het kan. Mijn rol is om een open houding aan te nemen en de betrokken diensten bewust te maken van de nood aan een mentaliteitswijziging in het beleid en bij de medewerkers en vrijwilligers. Ik geloof sterk dat als je mikt op de meest kwetsbaren, je dan de rest ook mee hebt. Een brochure over cultureel aanbod moet niet kinderachtig zijn om voor iedereen leesbaar te zijn.”

Het traject bracht ook een nieuwe dynamiek in het netwerk teweeg. Een meerderheid van de deelnemers gaf bij de evaluatie aan dat ze zich meer betrokken voelen bij het netwerk dan voorheen. Ze voelen zich ook gestimuleerd om meer samen te werken met andere diensten. “We hebben nu nog duidelijker zicht op elkaars werking. Dat maakt het makkelijker om spontaan contact te leggen en dat komt dan weer de doelgroep ten goede”, zegt Petra. Katrien: “Tijdens een van de sessies kwam het voorstel om als gemeentelijke diensten ook een deel van de inkomstenderving te dragen. Zoiets was bij de oprichting van de vrijetijdscheque nog onbespreekbaar.”

 

Het traject van Mol in het kort

  • Wat? Een doorstart van het lokaal netwerk, zowel inhoudelijk (nieuwe acties) als procesmatig (hoe we werken)
  • Wie? Alle partners van het lokaal netwerk + externe begeleider van Demos
  • Hoe? Overkoepelende methodiek = het waarderend onderzoek, met extra instrumenten naargelang de agenda.
  • Duur? 4 bijkomsten van een halve dag, met telkens een voorbereidende vergadering in kleine groep, gespreid over 6 maanden, + 1 evaluatie
  • Concrete uitkomst? Een nieuw actieplan, vernieuwde werkwijze, versterkt engagement.

 

Contact met het lokaal netwerk van Mol?

Katrien Raeymakers is de trekker van het lokaal netwerk: Katrien.Raeymaekers [at] gemeentemol.be

Meer info over begeleiding op maat door Demos?

Astrid De Bruycker is stafmedewerker lokale netwerken bij Demos: astrid.debruycker [at] demos.be. Op deze pagina vind je meer info over ons ondersteuningsaanbod.