Lokaal netwerk Koekelare

item_left

foto_c_rondpunt

item_right

Lokaal netwerk Koekelare

Lokaal Netwerk

 

Wat is jullie visie op vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede? 

Sociaal Huis en gemeente Koekelare zetten zich in om de aanpak van armoede lokaal vorm te geven en sterk en krachtdadig uit te werken. Zo werden diverse ondersteunende, flankerende maatregelen uitgewerkt specifiek voor kansarmen in onze gemeente. De installatie van een Rap op Stap kantoor in het Sociaal Huis is er een van. Ook de Kansenpas, uitgewerkt in samenwerking met de gemeente, toont de dynamiek aan om personen in armoede te laten participeren aan sport en vrije tijd en speelpleinwerking. Gemeente en Sociaal Huis erkennen beiden het belang om mensen in armoede te stimuleren naar particpatie aan cultuur, jeugdwerk en sport en te helpen zorgen voor sociale insluiting (inclusie). Welzijnsschakel 't Schoederkloptje ondersteunt deze visie.

Wie zijn de partners binnen jullie lokaal netwerk? 

cultuurdienst, jeugddienst, sportdienst, Bib, Welzijnsschakels 't Schouderkloptje, Rap op Stap, sociale dienst OCMW

 

Op welke acties zetten jullie in vanuit de afsprakennota? 

Het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie (LNV) bestendigt en verruimt de mogelijkheden van de Kansenpas 2. Verhogen van de bekendheid van de Kansenpas in het algemeen, bij Mensen in Armoede, bij de diverse organisatoren van sport, jeugd en cultuur en bij de intermediairen 3. Bestendigen Rap op Stap kantoor Koekelare met inbedding en verankering binnen meerjarenplanning van het Sociaal Huis 4. Ondersteund door Welzijnsschakel ’t Schoederkloptje beogen gemeente en Sociaal Huis de oprichting van een Welzijnsschakel op het grondgebied van Koekelare.

 

Meer weten? 

Ann Van Der Veken - Directeur welzijn en gezin - ann.vanderveken [at] koekelare.be