Demos voert actieonderzoek naar 16 jeugdwerkprojecten

item_left

piron-guillaume-unsplash

item_right

Demos voert actieonderzoek naar 16 jeugdwerkprojecten

Kris

16 projecten kregen de kans om verder bij te leren over 'jeugdwerk en sociale integratie'. Demos kreeg van de Vlaamse overheid een onderzoeksopdracht om de leerresultaten van die projecten aan de oppervlakte te brengen en te vertalen naar concreet bruikbare resultaten. 

Jeugdwerk en sociale integratie

Kinderen en jongeren die opgroeien in verschillende levensomstandigheden kiezen voor verschillende jeugdwerkinitiatieven. Dit brengt onvermijdelijk met zich mee dat verschillende jeugdgroepen hun vrije tijd gescheiden van elkaar doorbrengen. Zowel het Vlaamse jeugdwerkbeleid als de jeugdwerksector willen al langer deze participatie in gescheiden circuits ombuigen. Wel groeit het inzicht dat het overbruggen van deze gescheiden circuits niet per sé hoeft te betekenen dat kinderen en jongeren deel uitmaken van dezelfde verenigingen. Ook uitwisselingsactiviteiten, samenwerkingsverbanden, projecten, dialoog of gezamenlijke actie kunnen sociale integratie bevorderen. Het opzetten van ontmoeting wordt dan een doel en een waarde op zich.

16 nieuwe projecten

De Vlaamse minister van Jeugd besliste om zestien projecten rond diversiteit in het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel te subsidiëren als een belangrijke impuls voor het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk. De geselecteerde projecten brengen kinderen en jongeren via ontmoeting en samenwerking in contact met verschillende organisaties en verenigingen in het brede jeugdwerk.

Actieonderzoek

Demos kreegt de opdracht toevertrouwd om een actieonderzoek te voeren naar deze projecten. Aan de hand van diepte-interviews en groepsbijeenkomsten willen we verschillende leerervaringen en perspectieven aan de oppervlakte brengen. Als concrete resultaten mag je verwachten: een praktijkbeschrijving van elk project, testimonials/tutorials van de projectmedewerkers, een publicatie met de leerresultaten en een vormingssessie op maat van het jeugdwerk.

De Projecten Sociale Integratie kunnen volgens ons werkzaam zijn op micro-, meso- en macroniveau. Op het microniveau gaat het om de concrete interactie tussen kinderen en jongeren en begeleiders: hoe overbruggen ze eventuele verschillen en maken ze verbinding? Op het mesoniveau kijken we naar de betrokken organisaties: Welke impact heeft het project op hun aanbod en de organisatie ervan? Welke initiatieven nemen organisaties om de maatschappelijke positie te versterken van de kinderen die ze bereiken? Ten slotte kijken we op macroniveau naar de jeugdwerksector en de brede samenleving: Welke weerklank hebben dergelijk projecten? Leidt dit tot nieuwe engagementen en nieuwe samenwerkingsverbanden en een (andere) stellingname in het maatschappelijk debat?