Eindrapport verbindingsambassadeurs KdG Hogeschool

item_left

item_right

Eindrapport verbindingsambassadeurs KdG Hogeschool

Turid

Van maart 2021 tot februari 2023 ondersteunde de Vlaamse overheid negentien projecten Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk. De projectoproep was een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse ministers van Samenleven en van Jeugd. Het voornaamste doel van deze oproep was dat alle kinderen en jongeren de mogelijkheid moeten hebben om te kiezen tussen verschillende jeugdwerkvormen, in eigen buurt of verder weg, ongeacht hun diverse achtergronden. Deze projectoproep bouwde verder op verschillende eerdere initiatieven van de Vlaamse Overheid en op de bredere tendens om via ‘bemiddelaars’ en ‘bruggenbouwers’ verbindingen te leggen tussen maatschappelijke instellingen en personen of groepen die er moeilijk toegang toe vinden. 

Kris De Visscher en Debby De Ruyter brachten het eindrapport uit. Ze maken deel uit van het Onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk van de Karel de Grote Hogeschool (KdG). Ze beschrijven de aanpak, formuleren inzichten rond profiel en ondersteuning van verbindingsfiguren en zetten een aantal beleidsaanbevelingen op een rij.

De conclusies en aanbevelingen zijn gericht op zowel lokale overheden en organisaties die met verbindingsambassadeurs willen werken, als op de Vlaamse overheid.

De aanbevelingen stellen vertrouwen, vrijheid, omkadering en continuïteit centraal. Daarnaast benadrukken ze dat doelgroepgerichte en inclusieve werkingen samen het jeugdwerklandschap versterken om plaats te bieden voor elk kind en jongere. En dit zowel in de georganiseerde als in de ongeorganiseerde vrije tijd. Een open blik en erkenning en waardering voor eigenheid zijn belangrijk op elk niveau.

De samenvatting van de aanbevelingen aan de Vlaamse overheid geven we graag volledig in deze blog mee:

De Vlaamse overheid dient in onze ogen: 

  • Lokale besturen en jeugdwerkorganisaties te inspireren over de inzet van verbindingsambassadeurs en de oplossingsgerichte strategieën die ze hanteren. 
  • De visie te verspreiden dat toegankelijkheid een zaak is van menselijk contact en vertrouwen, meer dan alleen een kwestie van marketing en organisatorische maatregelen. 
  • Een brede en leefwereldgerichte kijk op vrijetijdsparticipatie te ontwikkelen en promoten die zowel georganiseerde als ongeorganiseerde vrijetijdsbesteding ondersteunt in homogeen en heterogeen samengestelde groepen. 
  • Een genuanceerde, realistische en ontspannen kijk op samenleven in diversiteit uit te dragen en zowel sociale rechtvaardigheid als sociale inclusie na te streven. 
  • In het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) prioritaire aandacht te blijven besteden aan de gelijke participatiekansen van kinderen en jongeren in de vrije tijd. 
  • In de subsidie en erkenning van landelijk georganiseerde jeugdverenigingen blijvend aandacht te besteden aan de inspanningen op vlak van gelijke kansen en diversiteit, met bijzondere aandacht voor de ondersteuning van lokale afdelingen. 
  • Beleidsinstrumenten zoals Plan Samenleven verder uit te bouwen in afstemming met andere beleidsdomeinen. 

 

Het volledige rapport vind je hier. Je vindt er ook de tool gericht op aanwerving van een verbindingsambassadeur. 
Op dezelfde webpagina vind je ook per project een fiche met toelichting.