Nieuw postgraduaat 'Sociaal Netwerker'

item_left

foto_Vadim_Timoshkin

item_right

Nieuw postgraduaat 'Sociaal Netwerker'

Kris

In oktober 2018 start binnen de groep Gezondheid en Welzijn van het UCLL een nieuw postgraduaat genaamd Sociaal Netwerker. De opleiding richt zich tot alle hulp- en dienstverleners in de gezondheid- en welzijnszorg die willen leren ‘verbinden’ en zichzelf en hun organisatie willen professionaliseren in het netwerkversterkend en netwerkverbredend werken.

foto_Vadim_Timoshkin

De opleiding hanteert een brede definitie van netwerk. Met 'netwerk' bedoelen de inrichters enerzijds het geheel van betekenisvolle mensen rondom een hulpvrager: namelijk familie, mantelzorgers, vrienden, buren, lotgenoten, vrijwilligers, professionele hulpverleners, enz. Anderzijds verwijzen ze even goed naar 'de samenleving als netwerk'. Hoe kan een hulp- of dienstverlener of een organisatie meewerken aan een warme en diverse wijk en samenleving die netwerk vormt rond iedere mens, los van het individuele traject van een welbepaald hulpvrager?

Een aantal evoluties vergroten het appel op de cliënt en zijn netwerk:

  • de vermaatschappelijking van de zorg,
  • de beleidsevoluties in de diverse welzijnssectoren,
  • het context- en krachtgericht werken in verschillende sectoren (jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, ….).

Tegelijkertijd zijn er ook evoluties in onze samenleving die de preventieve kracht van netwerken zichtbaar maakt en de aandacht vergroot voor community building en burgers die zelf initiatief nemen voor een betere samenleving. Deze veranderende context heeft ook een groot effect op de rol van de professional en de organisatie. Netwerkversterkend werken vraagt om een herschikking van rollen en dit zowel voor de cliënt, voor het netwerk rond die cliënt, als de hulpverlener, de organisatie en de samenleving als geheel.

De opleiding beoogt het aanreiken van methodes of methodieken en wil ruimte creëren voor het ontwikkelen en delen van een (kritische) visie op netwerken. Ze wil professionals ondersteunen om in hun organisatie tijd en ruimte te verkrijgen om met het netwerk aan de slag te kunnen gaan (micro/meso/macro). 

Het postgraduaat ‘Sociaal netwerker’ is een 2-jarige opleiding die theorie en praktijk integreert. De deelnemers gaan concreet aan de slag met heel diverse methoden en tools om het netwerken in de praktijk waar te maken. Alle deelnemers participeren bovendien in een lerend netwerk. Daar worden ze geprikkeld om vanuit de eigen werkcontext meer vanzelfsprekend netwerkgericht te werken.

Het is een opleiding geworden waarin verschillende invalshoeken rond netwerken worden samengebracht en de cursist zowel op vlak van visie, mindset en reflectie als op vlak van ‘tools’ input krijgt. 

Bij het uitwerken van deze opleiding werd eveneens ‘de kunst van verbinden’ beoefend: verbinding tussen disciplines, tussen onderwijs en werkveld, tussen wetenschap en praktijk, tussen …

Meer info over de opleiding is te vinden op deze website.

Beeld: Vadim Timoshkin (CC BY 2.0)