Nieuwe decretale basis voor participatie van kansengroepen

item_left

item_right

Nieuwe decretale basis voor participatie van kansengroepen

Bart Soons

Participatie van kansengroepen aan vrije tijd krijgt nieuwe decretale basis

De participatie van kansengroepen aan vrije tijd krijgt een nieuwe decretale basis. Dat besliste de Vlaamse regering eind mei. Hiermee werd de laatste stap gezet in de ontmanteling van het “Participatiedecreet”, het decreet dat gedurende vijftien jaar gold als een “flankerend” decreet om de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport te bevorderen en dat ook voor Demos vzw als organisatie de basis vormde voor haar werking.

Vanuit de overtuiging dat de werking van dit Participatiedecreet geoptimaliseerd diende te worden, heeft de Vlaamse regering beslist de doelstellingen rond de participatie van kansengroepen aan cultuur, sport en jeugdwerk onder te brengen onder het “Decreet tot structurele subsidiëring van kernorganisaties om de digitale transformatie van de cultuursector aan te sturen”. Binnen dat decreet zal de taakstelling rond de participatie van kansengroepen vanaf 2025 worden toegewezen aan publiq vzw. Als Demos zullen we in de komende maanden samen met publiq bekijken hoe we ook morgen kunnen blijven werken aan de grote uitdagingen rond inclusie en participatie van kansengroepen aan vrije tijd. Dit zullen we maximaal met onze partners, netwerken en innovatieve praktijken binnen cultuur, sport en jeugdwerk doen.

Demos blijft zich de komende achttien maanden inzetten om haar opdrachten en doelstellingen zo goed mogelijk uit te voeren. En met extra aandacht voor onze partners, organisaties en praktijken die we ondersteunen, onze expertise te borgen en een duurzame impact van vijftien jaar werk te garanderen. We waken erover dat de doelstellingen rond inclusie en participatie van kansengroepen aan vrije tijd op zo’n sterk mogelijke manier worden geïntegreerd in het nieuwe decreet Digitale Transformatie, en hopen hier voor de zomervakantie meer duidelijkheid in te krijgen.  

 

Lees meer op de website van de Vlaamse regering 

 

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/?dateOption=select&endDate=2023-05-26T21%3A59%3A59.000Z&search=voorontwerp%20van%20decreet%20over%20de%20bovenlokale%20cultuurwerking&startDate=2023-05-25T22%3A00%3A00.000Z