Projectoproep "Connecteren van kwetsbare kinderen en jongeren met de buurt en de samenleving'

item_left

united-nations-unsplash

item_right

Projectoproep "Connecteren van kwetsbare kinderen en jongeren met de buurt en de samenleving'

Kris

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media lanceert de projectoproep ‘Connecteren van kwetsbare kinderen en jongeren met de buurt en de samenleving’. Deze projectoproep kadert in ‘Generatie Veerkracht, het actieplan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in tijden van corona’. Onder meer organisaties binnen de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd, Sport en Welzijn kunnen vanaf 11 mei een subsidieaanvraag indienen via KIOSK.

united-nations-unsplash

Waarom deze projectoproep?

Deze projectoproep kadert in Generatie Veerkracht, het actieplan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in tijden van corona. Heel wat kinderen en jongeren worden extra getroffen door de coronamaatregelen. De maatregelen hebben een invloed op de basisbehoeften van kinderen en jongeren die in maatschappelijk kwetsbare situaties opgroeien. Het gaat daarbij onder meer over kinderen en jongeren in (kans)armoede, in een kwetsbare thuissituatie, in een traject van hulpverlening/aanpak jeugddelinquentie, in een precaire verblijfssituatie, of kinderen en jongeren die een moeilijk of geen schooltraject doorlopen.

Vele kwetsbare kinderen en jongeren hebben onvoldoende mogelijkheden en kansen om tijdens de huidige crisis hun vrije tijd gepast, zinvol of veilig te kunnen invullen. Allerlei oorzaken liggen aan de  basis: te krappe huisvesting, familiale omstandigheden, gebrek aan (digitaal) materiaal, plaatsing, (psychische/fysieke) problematiek, enz. Deze kinderen en jongeren dreigen steeds meer geïsoleerd te geraken.

Ondanks de extra inspanningen van heel wat organisaties en diensten, signaleren ze dat ze de voeling, het contact en het vertrouwen met een deel van deze kinderen en jongeren, verliezen.

Wat is het doel van de projectoproep?

Doelstelling van deze oproep is om maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren opnieuw en sterker te connecteren met de buurt en de samenleving. Vlaanderen kan rekenen op geëngageerde professionele krachten, vrijwilligers, organisaties of diensten. Zij kunnen deze kinderen en jongeren opnieuw veerkracht en perspectief bieden door middel van activiteiten en ondersteuning in een context die is aangepast aan de coronamaatregelen.

Er moet blijvend en maximaal worden ingezet op online werken en verbinden, maar de digitale wereld kent ook haar grenzen. Een zinvol, creatief vrijetijdsaanbod en specifieke ondersteuning moet, waar mogelijk en gewenst, gepaard kunnen gaan met een beperkt persoonlijk contact (bv. telefoon, een-op-een contacten op fysieke afstand, enz). Op die manier kan de isolatie doorkruist worden en kan de delicate vertrouwensband hersteld, behouden of versterkt worden. Kinderen en jongeren worden zo erkend in hun noden en de banden kunnen (opnieuw) worden aangehaald. Bovendien worden op die manier bijkomende achterstelling en mogelijke uitsluiting zoveel  mogelijk vermeden.

Welke organisaties worden ondersteund?

De oproep richt zich prioritair, maar niet uitsluitend, tot organisaties binnen de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd, Sport en Welzijn. Ze moeten kunnen aantonen dat ze rechtstreeks werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren van 3 tot 30 jaar: ze worden bijvoorbeeld door de Vlaamse overheid of lokale besturen in die opdracht erkend, of tonen dat aan op basis van hun werking in het voorbije jaar. Voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest treedt de VGC op als lokaal bestuur.

Daarnaast moeten aanvragers kunnen aantonen dat ze geconfronteerd worden met directe problemen door de COVID-19-maatregelen, waardoor de werking ten aanzien van hun doelgroep onder druk staat. Of dat ze met het initiatief inspelen op nieuwe noden die gelinkt zijn aan de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen.

Er kan één dossier per organisatie worden ingediend. Organisaties die meerdere vestigingsplaatsen hebben, kunnen per vestigingsplaats één dossier indienen.

Welke activiteiten worden ondersteund?

Deze projectoproep heeft betrekking op het vrijetijdsaanbod. Het kan gaan om digitale of fysieke activiteiten rond jeugd, sport, cultuur en welzijn.
Vrijetijdsactiviteiten zijn activiteiten waarbij er rechtstreeks wordt gewerkt met kinderen en jongeren in de tijd dat ze geen school lopen en/of niet werken.

Mogelijke initiatieven zijn:

 • Uitbouwen van een digitaal vrijetijdsaanbod, ter beschikking stellen van digitaal materiaal, leren gebruiken van dit materiaal, leren opzoeken van juiste informatie
 • Cultuureducatieve of sportieve uitdagingen door middel van online challenges
 • Inzetten op stoepgesprekken of wandelingen met individuele jongeren
 • Buddywerking – online, telefonisch of in beperkte mate fysiek – met het oog op een luisterend oor, alfabetisering en taalstimulering, toeleiding naar een vrijetijdsaanbod, motiveren en opvolgen bij de opstart van de school
 • Stapsgewijs uitbouwen van zogenaamde safe spaces voor prioritaire groepen
 • Opzetten van een vakantieaanbod voor maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren.

Fysieke activiteiten, met persoonlijk contact, kunnen enkel op voorwaarde dat de op dat moment geldende COVID-19-maatregelen gerespecteerd worden. De activiteiten kunnen plaatsvinden tussen 1 mei 2020 en 31 december 2020. Organisaties die reeds worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid kunnen de resultaten in het kader van het project niet gebruiken voor het aantonen van de verplichtingen in het kader van de andere subsidiëring.

Wat zijn de beoordelingscriteria?

Bij de selectie van de projecten die voor subsidiëring worden voorgesteld, worden onderstaande criteria gehanteerd:

 • De mate waarin de aanvrager ervaring heeft met het werken met maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren.
 • Deze projectoproep richt zich tot organisaties die rechtstreeks werken met kwetsbare kinderen en jongeren van 3 tot 30 jaar. Ze worden door de Vlaamse overheid of lokale besturen in die opdracht erkend, of tonen dat aan op basis van hun werking in het voorbije jaar. Voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest treedt de VGC op als lokaal bestuur.
 • Met kwetsbare kinderen en jongeren worden minstens volgende groepen bedoeld: kinderen en jongeren in (kans)armoede, in een moeilijke thuissituatie; in een traject van jeugdhulpverlening/aanpak jeugddelinquentie, in een precaire verblijfssituatie; kinderen en jongeren die een moeilijk of geen schooltraject doorlopen; en kinderen en jongeren met een beperking.
 • De mate waarin de aanvrager aantoont dat de coronamaatregelen een impact hebben op de groepen die de organisatie bereikt en op de werking ervan, welke nieuwe noden geïdentificeerd worden, alsook hoe daarop wordt ingespeeld.
 • Deze projectoproep heeft betrekking op eerstelijnsactiviteiten in de vrijetijd. Dat zijn activiteiten waarbij er rechtstreeks wordt gewerkt met kinderen en jongeren in de tijd dat ze geen school lopen en/of niet werken. De aanvraag vermeldt minstens wat het initiatief inhoudt, wat de timing is en met wie er (eventueel) wordt samengewerkt. De participatie van de doelgroep bij het uitwerken, uitrollen en opvolgen van de activiteiten is een pluspunt: bijvoorbeeld het samen invullen van mogelijkheden in het kader van social distancing, of het luisteren naar en rekening houden met wat kinderen en jongeren zelf aangeven wat ze willen met oog op verbinding, vertrouwen en vrije tijd, …
 • De mate waarin de aangevraagde middelen in verhouding staan tot de beoogde resultaten.

De subsidie van maximaal 100.000 euro kan worden ingezet voor de volgende kosten:

 • de aankoop van diensten zoals advies of webdesign, … ;
 • de aankoop van gebruiksgoederen zoals boeken, knutselgerief, refurbished hardware, spelmateriaal, of voeding, … ;
 • vrijwilligers- en personeelskosten. Personeelskosten kunnen enkel betrekking hebben op een aantoonbare, tijdelijke uitbreiding van het personeelsbestand tot 31 december 2020.

Investeringen die moeten worden afgeschreven, zoals voertuigen, kunnen niet worden gefinancierd.

Wat zijn de decretale voorwaarden?

Om te worden gesubsidieerd moet de begunstigde:

 • een vereniging zonder winstoogmerk zijn; andere organisaties (zoals feitelijke verenigingen) kunnen contact opnemen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media om te bekijken wat de mogelijkheden zijn en samen te zoeken naar oplossingen
 • in zijn werking de principes en de regels van de democratie aanvaarden en ook de rechten van het kind en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden onderschrijven en uitdragen
 • zijn zetel hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
 • ervoor zorgen dat alle gegevens die verband houden met de subsidiëringsvoorwaarden op de zetel voorhanden zijn in het Nederlands en die ter beschikking stellen voor onderzoek door de administratie
 • de bevoegdheden die wettelijk toekomen aan de algemene vergadering of aan de raad van bestuur, niet overdragen aan een derde
 • op zelfstandige wijze de financiën beheren en het eigen beleid bepalen.

Procedure en termijnen

De projectvoorstellen kunnen vanaf maandag 11 mei 2020 via KIOSK worden ingediend. De projectvoorstellen moeten ten laatste op vrijdag 22 mei 2020 worden ingediend. Meld je zo snel als mogelijk aan bij KIOSK om een aanvraag te kunnen indienen. Je ontvangt een bevestiging via e-mail en een code met de post, die je nodig hebt om als vertegenwoordiger van je organisatie wijzigingen te kunnen aanbrengen.

De projectvoorstellen worden beoordeeld door ambtenaren van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Uiterlijk op 8 juni 2020 neemt de minister van Brussel, Jeugd en Media een beslissing op basis van het advies van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het departement brengt de aanvrager via KIOSK op de hoogte van de beslissing van de minister en van de toegekende subsidie. Het project kan starten vanaf 1 mei 2020 en moet uiterlijk op 31 december 2020 afgerond worden.

Over welke budget gaat het?

Er wordt een totaalbudget voorzien van 2.125.000 euro. Per project wordt maximaal 100 000 euro toegekend.

Bij een positieve beslissing van de minister wordt het subsidiebedrag als volgt ter beschikking gesteld:

 • een voorschot van 80 procent van de subsidie wordt uitbetaald na de ondertekening van het subsidiebesluit.
 • het saldo van maximaal 20 procent wordt uitbetaald nadat het departement heeft vastgesteld dat de voorwaarden waaronder de subsidie werd toegekend, werden nageleefd en dat de subsidie werd aangewend voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend. Dat moet blijken uit het werkings- en financieel verslag dat uiterlijk op 31 januari 2021 aan het departement wordt bezorgd. De aanvrager houdt de bewijsstukken bij.

Alleen kosten die gemaakt zijn vanaf 1 mei 2020 en voor het einde van het project komen in aanmerking. Als de nettokosten minder bedragen dan de toegekende subsidie, dan wordt het verschil teruggevorderd. De nettokosten zijn de aangetoonde kosten verminderd met de eventuele opbrengsten die voortvloeien uit de realisatie van het project.

Nog vragen?

Voor meer info kun je terecht bij Ann Vandenbussche en Jan Deduytsche van het Departement Cultuur, Jeugd en Media:

ann.vandenbussche [at] vlaanderen.be of 02 553 06 54
jan.deduytsche [at] vlaanderen.be of 02 553 68 17