Projectoproep: proeftuin buurtgericht netwerk kinderen en gezinnen

item_left

Foto_Kat_Jayne_from_Pexels

item_right

Projectoproep: proeftuin buurtgericht netwerk kinderen en gezinnen

Kris

Een buurtgericht netwerk voor kinderen en gezinnen creëert binnen een buurt een rijke omgeving voor alle kinderen en gezinnen. Het verenigt en integreert essentiële functies die voor kinderen en gezinnen belangrijk zijn, zoals kinderopvang, onderwijs, ontmoetingsruimte, gezinsondersteuning, gezondheidszorg, spel en vrije tijd. Minister Vandeurzen geeft 6 lokale besturen de kans om een dergelijk buurtgericht netwerk voor kinderen en gezinnen in een buurt uit te bouwen en te versterken.

Foto_Kat_Jayne_from_Pexels

Een buurtgericht netwerk?

Een buurtgerichte netwerk zet in op de realisatie van rechten van kinderen en gezinnen en de materiële en immateriële noden van gezinnen. Het is gericht op verbinding met de buurt en op verbreding van de leefwereld van kinderen en gezinnen. Een rijke omgeving voor kinderen en gezinnen betekent samenwerken aan een breed verhaal. Centraal staat de participatie van kinderen en gezinnen. De focus ligt in de eerste plaats op gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar, maar kan breder ingevuld worden afhankelijk van de lokale situatie.

Het idee van zo'n buurtgericht netwerk werd uitgewerkt binnen Kind & Gezin en vloeit voort uit de aanbevelingen van de conferentie 'De toekomst is jong' uit 2016. Samen met 10 pioniers ontwikkelde Kind en Gezin een ‘Referentiekader buurtgerichte netwerken voor kinderen en gezinnen’. Dit referentiekader beschrijft de kernprincipes en bouwstenen en illustreert ze aan de hand van concrete praktijken. Het ondersteunt bij het vertalen van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid naar het buurtniveau. Het referentiekader bouwt verder op eerdere rapporten: Jong en overal betrokken en Jong en overal thuis. Op de website vind je nog meer linken naar inspirerende publicaties, methodieken, websites.

De projectoproep

Via een oproep die loopt tot eind januari 2019 wil minister Vandeurzen lokale besturen stimuleren en ondersteunen om met dit referentiekader aan de slag te gaan. Hierbij wordt verder gebouwd op de dynamiek die vandaag al aanwezig is in vele buurten en de Huizen van het Kind. Zes buurtgerichte netwerken kunnen starten als proeftuinen met voldoende ruimte om zaken uit te proberen en te leren.

Enkel lokale besturen waar in een deelgemeente of district de kansarmoede-index (2017) 20% of meer bedraagt en het gemiddeld geboortecijfer (2015, 2016 en 2017) minstens 40 is, komen in aanmerking. Bekijk hier de lijst van gemeenten. Concreet komen 33 Vlaamse gemeenten in aanmerking.

Het lokaal bestuur en het Huis van het Kind dienen samen de aanvraag in voor 31 januari 2019. De subsidie-aanvraag voor de realisatie van een buurtgericht netwerk moet ingediend worden voor de deelgemeente of het district dat in het overzicht werd opgenomen. 

Meer informatie en indienen kan via deze link.

De proeftuinen starten op 1 juli 2019 en lopen 3 jaar (1 juli 2022).
De subsidie per proeftuin bedraagt 25.000 euro op jaarbasis.