Vijf aanbevelingen om van Vlaanderen en Brussel dé sociaal-sportieve hotspot te maken

item_left

item_right

Vijf aanbevelingen om van Vlaanderen en Brussel dé sociaal-sportieve hotspot te maken

Pieter

Het Sociaal-Sportief Platform brengt een nieuw memorandum uit met 5 aanbevelingen voor lokale en Vlaamse politici die werk willen maken van meer sociaal-sportieve ondersteuning. Ze pleiten onder meer voor meer stucturele financiering en een sociaal-sportief decreet. In dit bericht lees je meer over hun beleidsvoorstellen en het onderzoeksrapport dat gelijktijdig met dit memorandum gelanceerd werd.  

Beleidskader gezocht

2024 is een belangrijk verkiezingsjaar. Zowel op lokaal als op Vlaams niveau. Daarom ontwikkelde het Sociaal Sportief Platform, een samenwerkingscollectief van 43 praktijkorganisaties, een nieuw memorandum. Dit platform formuleert 5 beleidsaanbevelingen die van Vlaanderen en Brussel een sociaal-sportieve hotspot kunnen maken.

Waarom een memorandum?

Omdat heel wat sociaal-sportieve praktijken een meervoudige identiteit hebben. Ze richten zich naar minder kansrijke doelgroepen, wat ook vaak impliceert dat hun organisatie op kwetsbare pijlers is gefundeerd. Daarom is een aangepast beleidskader nodig, dat voorbij gaat aan de bestaansonzekerheid waar ze vandaag nog al te vaak onderhevig aan zijn.

5 aanbevelingen

Het platform formuleert vijf aanbevelingen:

  • Creëer een aanvullend lokaal én Vlaams beleid
  • Ontwikkel een structureel financieringspakket voor sociaal-sportieve praktijken
  • Faciliteer een Vlaams Sociaal Sportief Platform
  • Verbreed bestaande ondersteuningslijnen met sociaal-sportieve accenten
  • Maak vanuit het Vlaamse Beleidsdomein Sport een sociaal-sportief decreet mogelijk

Sommige aanbevelingen krijgen een concrete vorm met acties die je vrij snel kan waarmaken. Zo pleit het memorandum voor lokale besturen die gedeeld ruimtegebruik versterken en uitwisseling faciliteren tussen sociaal-sportieve praktijken. Andere acties sturen aan op een systeemverandering: onderzoek de randvoorwaarden van een nieuw sociaal-sportief decreet. Je vindt het hele memorandum en de actiepunten via deze link.

Onderzoek Precaire Praktijken

Dit memorandum vraagt uiteraard nog meer context. De bestaansreden voor dit memorandum is simpel: veel sociaal-sportieve praktijken ondervinden vormen van precariteit. We maakten daarom een onderzoeksrapport dat aantoont op welke wijze sociaal-sportieve praktijken vandaag een situatie van bestaansonzekerheid ervaren. In dit rapport word je via een contextschets, literatuur en allerlei quotes van praktijkwerkers meegenomen naar het waarom van de 5 aanbevelingen uit dit memorandum. 

Ook ondertekenen?

Ben je ook een sociaal-sportieve praktijk en wens je aan te sluiten op volgende bijeenkomsten, dan ben je zeker welkom. Je kan ook nog altijd ondertekenen! Met dit platform vertegenwoordigen we immers nog lang niet alle straffe praktijken in Vlaanderen, en we steken een uitgestoken hand naar alle andere betrokkenen. Voor meer informatie kan je terecht bij onze collega Pieter Smets.

Rol demos 

De ondertekenaars van het memorandum bevinden zich over heel Vlaanderen. Vanuit Demos (h)erkennen we de noden en vragen die deze sociaal-sportieve praktijken formuleren. Daarom nemen we een rol op als begeleider en facilitator voor dit platform, dat via een open oproep tot stand kwam. We willen benadrukken dat dit platform in eerste plaats wordt getrokken door de praktijken zelf.