Situatieschets van de ervaren discriminatie bij Vlaamse jongeren

item_left

foto_c_luca_savettiere

item_right

Situatieschets van de ervaren discriminatie bij Vlaamse jongeren

Document

Onderzoekers binnen het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) brachten eind 2016 een situatieschets van hoe het gevoel gediscrimineerd te worden omwille van zijn geloof, taal of huidskleur verspreid is bij Vlaamse jongeren. De onderzoekers steunen daarbij in hoofdzaak op gegevens uit recente JOP-monitoren (De JOP-monitor III en twee JOP- stedenmonitoren) die door het JOP verzameld werden. De resultaten tonen dat de gepercipieerde discriminatie omwille van geloof, taal en huidskleur onder Vlaamse jongeren geen marginaal probleem is. Terwijl in steden als Antwerpen, Gent en Brussel het aandeel jongeren zonder migratieachtergrond onder de 50 procent zakte, blijkt bijna de helft van de jongeren mét migratieachtergrond zich wel eens gediscrimineerd te hebben gevoeld. 

foto_c_luca_savettiere

De voornaamste bevindingen in notendop:

  • In het algemeen en gebaseerd op een aselecte steekproef rapporteerde in 2013 15,2% van de Vlaamse jongeren tussen 14 en 30 jaar minstens één keer slecht behandeld te zijn geweest omwille van zijn/haar geloof, taal of huidskleur.
  • Dat algemene percentage verhult grote verschillen naargelang de sociale achtergrond van jongeren. Bij jongeren met een migratieachtergrond, rapporteert 43% zich minstens één keer gediscrimineerd te hebben gevoeld; 23% geeft aan zich meerdere keren gediscrimineerd te hebben gevoeld en 6,8% vaak.
  • Gepercipieerde discriminatie omwille van geloof, taal of huidskleur ligt in Vlaanderen het hoogst bij moslimjongeren: 51% van de moslimjongeren in Vlaanderen rapporteert zich minstens een keer omwille van zijn/haar geloof, taal of huidskleur gediscrimineerd te hebben gevoeld.
  • Jongens voelen zich vaker gediscrimineerd omwille van hun geloof, taal of huidskleur dan meisjes. Bij jongeren met een migratieachtergrond bedraagt het verschil bijna 8 procentpunten (46,9% versus 39,0%).
  • Bij jongeren met een migratieachtergrond neemt de frequentie waarin men discriminatie ervaren heeft toe met de leeftijd, van 37,1% (14-18 jaar) over 41,6% (19-24 jaar) tot 48,5% (25-30 jaar).
  • Indien we focussen op de jongeren uit de 2de en 3de graad secundair onderwijs laten de JOP-schoolmonitoren toe verschillen naar de specifieke herkomst van jongeren met een migratiegeschiedenis te bestuderen. Deze gegevens tonen dat jongeren met Afrikaanse roots het meest rapporteren discriminatie te hebben ervaren: 65% ervoer minstens een keer discriminatie omwille van zijn/haar geloof, taal of huidskleur. In lijn met eerdere bevindingen bij volwassenen, vinden we dat jongeren met Marokkaanse roots (56%) vaker discriminatie ervaren dan jongeren met een Turkse achtergrond (43%).
  • De ervaring zich gediscrimineerd te voelen omwille van geloof, taal of huidskleur gaat samen met een reeks negatieve uitkomsten betreffende het algemeen welbevinden, sociaal netwerk en het slachtofferschap van criminaliteit. De vastgestelde verbanden blijken evenwel niet heel sterk en over de verschillende databanken ook niet altijd consistent te zijn. Wel duidelijk is dat over het algemeen het gevoel zich gediscrimineerd te voelen omwille van geloof, taal of huidskleur ingebed is in een breder web van problemen en een verminderd persoonlijk welzijn.

Het volledige rapport kan je onderaan downloaden.