Sport en Interculturaliteit. Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

item_left

Sport en Interculturaliteit. Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

item_right

Sport en Interculturaliteit. Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Document

Begin 2011 gaf Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Philippe Muyters aan een groep experts uit de sport- en integratiesector de opdracht om na te denken over hoe het sportbeleid de participatie aan sport van mensen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond kan verhogen. 

Op basis van gesprekken met een aantal sleutelfiguren uit de sportsector en vertegenwoordigers van mensen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond, identificeerden het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Dēmos en het kabinet Sport zes prioritaire thema’s om met de groep experts over te debatteren. De geïdentificeerde thema’s zijn: discriminatie, sportparticipatie van vrouwen, ouderbetrokkenheid, sectoroverschrijdend werken, competentieontwikkeling en vrijwilligers.

De leden van de werkgroep dachten vanuit hun expertise na over de huidige en de wenselijke situatie om van daaruit een aantal voorstellen te doen. Alle bevindingen, analyses en voorstellen werden gebundeld in een expertennota en geconcretiseerd in een integraal actieplan. Het traject werd begeleid door het Kennisknooppunt Interculturaliseren van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport, Media en Dēmos vzw. 

Deze nota is een concrete verdieping van het thema Sport en Interculturaliteit. De bevindingen zullen mee input geven aan het actieplan Sport voor Allen en het verdere beleid van minister Philippe Muyters met het oog op het verhogen van de sportparticipatie van personen van allochtone afkomst. Hiervoor werd een permanente strategische structuur opgericht die de minister zal adviseren en samen met ad hoc werkgroepen een aantal acties zal uitwerken en implementeren. De minister hoopt dat de nota alle relevante actoren kan inspireren om samen met hem werk te maken van een interculturele sportsector.

Auteurs: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert Eeraerts, Pia Plasmans, Jan Thuy, Kim Van Caudenberg, Piet Van der Sypt, Eva Vonck, Pascal Verschuere en Tatjana Van Driessche
Publicatie: Expertennota in regie van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 2011