Stimuleren van de sportdeelname van kinderen in armoede

item_left

item_right

Stimuleren van de sportdeelname van kinderen in armoede

Document

Laat ondersteuning direct ten goede komen aan kinderen in armoede. Betrek ouders bij de sportkeuze van hun kinderen en benader kinderen in de doelgroep zoveel mogelijk via professionals op scholen, wijkcentra en sportverenigingen. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen aan gemeenten die volgen uit onderzoek naar de sportdeelname van kinderen in armoede van Mulierinstituut (2014).

Ter ondersteuning van het landelijke en lokale beleid in Nederland voerde het Mulier Instituut een verkenning uit naar wat er in de literatuur te vinden is en wat er bij betrokken actoren in het veld bekend is over sport- en beweegdeelname van kinderen en jongeren in armoede. Daarnaast is gekeken naar succesvol beleid gericht op stimulering van sportparticipatie van deze kinderen.

Kinderen verdienen gelijke kansen om zich te kunnen ontwikkelen. Kinderen in arme gezinnen hebben minder vaak een lidmaatschap (44%) van een sportvereniging dan kinderen in welvarender gezinnen (77%). In 2012 leefde ruim 11 procent van de kinderen in een gezin waarin onvoldoende geld is om structureel aan sportieve of culturele activiteiten deel te nemen. Ondanks dat de eerste tekenen van economische verbetering zich aandienen, is de verwachting dat het aantal kinderen in armoede de komende jaren nog niet sterk zal afnemen.

Kinderen – met name jonge kinderen – zijn op hun ouders aangewezen om aan sport in verenigingsverband te kunnen doen. Een tekort aan financiële middelen is een belangrijke risicofactor voor een achterblijvende sportdeelname, maar vaak zijn er meerdere drempels te overwinnen. Risicofactoren als financiële positie, afkomst, gezinssamenstelling en opleidingsniveau van ouders zijn nauw met elkaar verweven. Ook een gebrek aan rolmodellen en onvoldoende ervaring met de sportcultuur kunnen ervoor zorgen dat ouders hun kinderen onvoldoende stimuleren naar een sportvereniging te gaan.

Het actief deelnemen aan sport in georganiseerd verband biedt kinderen kansen. Ze maken kennis met leeftijdsgenoten en ontwikkelen nieuwe vriendschappen. Het opbouwen van een eigen sociaal netwerk kan hen later helpen bij het vinden van een stage of werk. Daarnaast biedt een sportvereniging structuur en kan een club functioneren als omgeving waarin kinderen kennismaken met normen en waarden in de sport en de maatschappij. Goede sportbegeleiders spelen hierbij een onmisbare rol.

De resultaten in dit onderzoek komen voort uit een literatuurstudie en tien interviews met deskundigen en met beleidsambtenaren bij gemeenten. De resultaten uit de interviews ondersteunen het beeld dat uit de verkenning van de literatuur naar voren komt.

Bijlage(n):