Dossier bij de praktijktafel 'Armoede is armoede niet'

item_left

item_right

Dossier bij de praktijktafel 'Armoede is armoede niet'

Dossier

Op donderdag 16 december 2010 organiseerden we de praktijktafel 'Armoede is armoede niet' over verschillende aspecten van armoede binnen lokale netwerken vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede. Een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede vertrekt best vanuit de diverse leefwerelden van mensen in armoede. Op deze praktijktafel zochten we een aantal invalshoeken om die diversiteit in armoede concreet aan te pakken.

In twee inleidende sessies gingen we dieper in op ‘gekleurde armoede’ en de manier waarop kinderen en jongeren in armoede aan bod kunnen komen in een lokaal netwerk.

  • Download de presentatie van Filip Coussée (Ugent) over 'Kinderen en jongeren in armoede in het lokale beleid'

  • Download de presentatie en het artikel van Bart Rogé (Demos) over 'Gekleurde armoede'

Praktijktafel 1: (Psychisch) ziek maakt arm

Wanneer je niet meer mee kan draaien in de samenleving dan kan dit ernstige gevolgen hebben. Mensen die omwille van psychische redenen een tijd niet meer mee kunnen moeten opnieuw een plaats vinden. Soms ander werk zoeken of leren leven van een uitkering, een nieuwe plek zoeken om te wonen, vrij gekomen tijd zelfstandig invullen... Voor sommige mensen kan het niet meer op eigen houtje, omdat ze de kracht en/of de middelen niet meer hebben. Zij hebben mensen/diensten nodig die hen hierin bij staan, ook op vlak van vrijetijdsbesteding.

In OPZ-Geel coördineert de dienst vrije tijd,sport en vrijwilligerswerk verschillende samenwerkingsverbanden tussen (ex-)patiënten, scholen en andere culturele en/of sportorganisaties in de Geelse samenleving en randgemeenten. Deze projecten hebben een culturele en/of sportieve invalshoek (fotografie, theater, kunst, themadagen, sportinitiaties,…) waarbij integratie en inclusie centraal staan.

Praktijkverhaal: Myriam Bergmans, coördinator Vrije tijd en sport OPZ Geel
Begeleiding: Marja Hermans, Fonds Vrijetijdsparticipatie

TAFEL 2: Dak- en thuislozenproblematiek

Dak– en thuislozen zijn een bijzondere groep die zoals alle andere groepen gekenmerkt worden door een diversiteit. De Belgian Homeless Cup schakelt sport in als middel tot integratie en emancipatie. De verschillende lokale initiatieven zorgen voor een positievere beeldvorming en creëren een toegankelijkheid naar dak– en thuislozen.

Sport en spel biedt kansen voor dak– en thuislozen, maar het biedt ook de kans om de drempels waar dak– en thuislozen mee geconfronteerd worden te leren kennen en hier op in te spelen. De BHC werkt aan sportparticipatie maar ook cultuurparticipatie en participatie in het algemeen met een zeer specifieke maar diverse doelgroep.

Praktijkverhaal: Bert Ballegeer, The Belgian Homeless Cup
Begeleiding: Tatjana Van Driessche, Demos

Tafel 3: Armoede binnen een landelijke context

Plattelandsarmoede, er wordt niet zoveel over gepraat, er wordt niet zoveel onderzoek naar gevoerd, maar het is er wel. Kenmerkend zijn kleine(re) woonkernen met meer verspreid liggende woningen. Bovendien krimpt op veel plekken het sociaal weefsel en is de mobiliteit beperkt. Dat heeft onder meer gevolgen voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede op het platteland, een grotendeels braakliggend terrein.

In Balen hebben ze de handen in mekaar geslagen en is in 2007 Club Actief opgericht. Club Actief, een initiatief van Vormingplus Kempen en het OCMW van Balen. Vormingplus werkt doelbewust aan het tegemoet komen van educatieve vragen en behoeften die leven bij alle inwoners van de Kempen, van de centrumsteden tot de kleinste landelijke gemeente, van Meerle tot Veerle, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen en mensen met specifieke educatieve noden. Kristel Vanhulle, educatief medewerkster bij Vormingplus Kempen begeleidt ‘Club Actief’ al meer dan drie jaar. De Club wil kansarmen warm maken voor cultuur en sport.

Praktijkverhaal: Kristel Van Hulle, Club Actief, Vormingplus Kempen
Begeleiding: Inge Van de Walle, Demos