Duffel

item_left

item_right

Duffel

Lokaal Netwerk

Historiek en doel:

Eind 2014 telde Duffel 17.119 inwoners. De gemeente kende de afgelopen tien jaar een bevolkingstoename van ongeveer 10%. Duffel heeft een ruim vrijetijdsaanbod dat vooral georganiseerd wordt door lokale verenigingen. Er zijn in Duffel meer sportclubs, meer jeugdwerkinitiatieven en een groter cultureel aanbod dan gemiddeld. Zowel verenigingen als gemeentelijke organisatoren merken ondanks het gevarieerde vrijetijdsaanbod op dat maatschappelijk kwetsbare personen heel weinig deelnemen. Er zijn reeds samenwerkingen tussen verschillende organisaties en het lokale bestuur om de Duffelaars in armoede beter te bereiken en hen te laten deelnemen aan sportieve, sociale en culturele activiteiten. Zo werkt het lokale bestuur samen met het Agentschap integratie en inburgering (Prisma), Vormingplus, Sprang, NT2, het Rode Kruis Duffel, de zorgjuffen van de scholen, de mutualiteiten, thuiszorgorganisaties, de psychiatrie...

Om structureler te kunnen samenwerken is de lokale Welzijnsraad recent geëvolueerd naar een Welzijns- en gezondheidsraad en is er vanuit DraaK Jogo (Duffelse Raad voor Kinderopvang, Jongerenwelzijn en Gezinsondersteuning) een kinderarmoedeplatform ontstaan. Het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie vormt de ontbrekende schakel tussen beide raden op het raakvlak tussen welzijn en vrije tijd.

Periode eerste afsprakennota: 2016-2019

Trekkingsrecht: 3.112 euro

Partners: De gemeentelijke vrijetijdsdiensten (bibliotheek, cultuurdienst, de Kunstfabriek, Jeugddienst, Sportdienst), Sociale Dienst OCMW, CC Essalaam, NT2 Duffel, Welzijnsschakel Sprang.

Missie / doelstellingen:

Het lokale netwerk vrijetijdsparticipatie wil inzetten op een kwaliteitsvolle, brede participatie van ELKE Duffelaar aan het vrijetijdsaanbod in Duffel en omstreken met speciale aandacht voor mensen in armoede. Wie de ‘mensen in armoede’ zijn, wenst het lokaal netwerk breed te omschrijven, we gebruiken dus niet louter het financiële als parameter. Armoede en de maatschappelijke uitsluiting die hiermee samenhangt kan zich tenslotte voordoen op verschillende levensdomeinen zoals wonen, werken, gezondheid, onderwijs, vrije tijd....

Mensen die in armoede leven nemen niet deel aan het vrijetijdsaanbod wegens verschillende drempels. Het netwerk vrijetijdsparticipatie wenst deze financiële, culturele en sociale drempels die mensen in armoede ondervinden weg te werken in samenwerking met andere lokale partners en verenigingen. We willen verenigingen zelf aan het werk zetten om hun aanbod zo toegankelijk mogelijk te maken voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Zo wordt het werken aan vrijetijdsparticipatie een gedeelde verantwoordelijkheid. Het netwerk is ervan overtuigd dat als mensen in armoede kunnen deelnemen aan het vrijetijdsaanbod, dit hen sterker maakt. Actief deelnemen komt hun draagkracht, welbevinden, groeikansen en netwerk ten goede.

Om de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede te verbeteren wil het lokaal netwerk inzetten op vijf sporen, die we verder in deze nota uitwerkten tot acties:

  • vertrouwen creëren tussen de partners van het lokaal netwerk 

  • sensibilisering van de aanbieders van vrije tijd zodat zij hun drempels wegnemen 

  • mensen in armoede informeren over en begeleiden naar het vrijetijdsaanbod 

  • het vrijetijdsaanbod betaalbaar maken voor mensen in armoede 

  • specifiek inzetten op het toeleiden van kinderen naar het vrijetijdsaanbod 


Acties:

  • Netwerkpartners leren elkaars werking en aanbod kennen door regelmatig samen te komen en te verwijzen naar elkaars aanbod.
  • Aanbieders van vrije tijd aanmoedigen om hun aanbod toegankelijk te maken voor mensen in armoede (informeren over belang van kortingstarieven en gespreide betalingen, vormingsmoment over beleving van mensen in armoede, vorming over eenvoudig communiceren, uitwerken van een pictogrammenset, voorbehouden plaatsen voor cliënten van het OCMW…)
  • Doelgroep wegwijs maken in het vrijetijdsaanbod (infosessies, doorverwijzing uit OCMW, ondersteuning bij inschrijvingen…)
  • Het vrijetijdsaanbod betaalbaar maken voor mensen in armoede (financiële tegemoetkoming, onderzoeken implementatie UiTPAS op regionaal niveau).
  • Specifiek inzetten op het toeleiden van kinderen naar het vrijetijdsaanbod (ouders informeren, promoten van initiaties…)

Overlegmomenten: Het netwerk bestaat uit één kerngroep die minstens driemaal per jaar samen komt. Na akkoord van de kerngroep kunnen er werkgroepen opgericht worden met externe partners om de actie uit te voeren. In de werkgroepen geven we mensen in armoede de kans om te participeren. 


Contactpersoon: Annelies Frans jeugddienst [at] duffel.be