Haacht

item_left

item_right

Haacht

Lokaal Netwerk

Samen met "Ruimtevaart" (vroeger Leren Ondernemen vzw) en gemeente Haacht organiseerde het OCMW  enkele avonden waarop vluchtelingen en vrijwilligers samen werkten aan een artistiek project gebaseerd op de werken van Fred Bervoets. Op gigantische doeken werden verschillende taferelen getekend met stift waarop vooral vluchtelingen hun gevoelens over hun land, de vlucht en hun situatie weergaven. Een van de centrale doelstellingen van de gemeente Haacht is dan ook het uitwerken van een uitgebreid, kwalitatief en gevarieerd vrijetijdsaanbod volgens ieders mogelijkheden en interesses. De rol van het OCMW is niet alleen gestoeld op  de wettelijke opdracht om een menswaardig bestaan te te garanderen maar ook op het maatschappelijke integratie en participatie. Het deelnemen aan activiteiten zal ten goede komen aan het zelfvertrouwen van de inwoners.

Eerste periode afsprakennota: 2017-2019
Trekkingsrecht: 1833 euro

Partners: vrijetijdsdienst, cultuurdienst, jeugddienst, sportdienst, dienst welzijn, dienst senioren, sociale dienst, CAW, Habobib, …

Missie en visie: 

Om de drempelvrees voor 'vrijetijdsactiviteiten' voor personen in armoede te verlagen en mogelijk weg te werken,  is een samenwerking nodig die steunt op meerdere partners die hun eigen kennis,  leefwereld; interesses, .. ten dienste stellen. Het zijn niet alleen het OCMW en de gemeente die zullen samenwerken maar meerdere groepen waaronder ook vertegenwoordigers van de doelgroep. Hun wensen, noden worden momenteel vertolkt door het OCMW die hierbij geholpen worden door de  groeiende medewerking van vrijwilligers. Een belangrijk aandachtspunt is een goede samenwerking tussen alle betrokkenen en een goede communicatie naar de doelgroep.

Doelstellingen: 

  • Elke inwoner kan volgens zijn eigen mogelijkheden en interesses gebruik maken van een uitgebreid, kwalitatief en gevarieerd vrijetijds- en vormingsaanbod.
  • Inwoners en kandidaaat-vluchtelingen een menswaardig bestaan garanderen via ondersteuning ocmw, ook op het vlak van vrije tijd

Acties:

  • Gedeeltelijke terugbetaling participatiekost
  • Participatiewerking t.a.v. kandidaat-vluchtelingen

Overlegmomenten: driemaandelijks overleg van de kerngroep.

Contactpersoon:  Lies Op de beeck, cultuur [at] haacht.be