Hoogstraten

item_left

item_right

Hoogstraten

Lokaal Netwerk

Het lokaal netwerk van Hoogstraten legt het accent op deelname aan het verenigingsleven. Deelname aan het verenigingsleven is niet voor iedereen een evidentie. Kinderen of jongeren die groot worden in maatschappelijk kwetsbare situaties ondervinden vaak heel wat drempels, die de stap naar een sport -, cultuur – of jeugdvereniging bemoeilijken. Het stadsbestuur van Hoogstraten ondersteunt daarom de vrijetijdsparticipatie van kinderen en jongeren die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare situatie met het subsidiereglement. Enkel een subsidie is echter niet voldoende om er voor te zorgen dat deze kwetsbare kinderen, gezinnen, senioren zich ook thuis voelen binnen een vereniging. Daarom werkten het OCMW de sport – jeugd en cultuurdienst een vormingstraject uit speciaal voor verenigingen.  

Eerste periode afsprakennota: 2017-2019

Trekkingsrecht: 3269 euro

Partners: Cultuurdienst, Jeugddienst, Sportdienst, Dienst Samenleving, OCMW (Sociale dienst, Buurtwerk), Het Verzetje, De toevlucht, Dialooggroep Kinderen eerst

Missie en visie: 

De sociale cohesie binnen de Hoogstraatse gemeenschap wordt versterkt en de inwoners worden ondersteund in hun welzijnsbeleving, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende doelgroepen. Daarbij wil het bestuur een inclusief en integraal beleid rond (kinder)armoede en sociale uitsluiting voeren, ook op het vlak van vrijetijdsbeleving. Het bestuur neemt initiatieven om drempels te verlagen in haar eigen vrijetijdsaanbod en wil verenigingen sensibiliseren en stimuleren om financiële en logistieke drempels weg te werken. Daarbij moeten kinderen/jongeren volwaardig lid kunnen zijn van een sport/cultuur/jeugdvereniging, de mogelijkheid tot deelname aan het jaarlijkse kamp of wedstrijden is essentieel hierin.

 Doelstellingen: 

  • Verenigingen worden gesensibiliseerd en gestimuleerd om financiële en logistieke drempels weg te werken.
  • Het lokaal bestuur bevordert de vrijetijdsparticipatie van kansengroepen en neemt initiatieven om drempels te verlagen in haar eigen vrijetijdsaanbod.
  • De stad neemt initiatieven om digitale geletterdheid bij kansengroepen te verhogen.
  • Het OCMW voert een inclusief en integraal beleid tot bestrijding van kansarmoede en sociale uitsluiting.

Acties:

  • Opmaak, uitvoering en evaluatie van een reglement vrijetijdsparticipatie van kwetsbare kinderen en jongeren
  • Informeren en sensibiliseren van de doelgroep en verenigingen
  • Onderzoek en uitwerking kortingssysteem
  • Taal-sport kamp en buurtsport
  • Project Digidak
  • Organiseren van activiteiten gericht naar kinderen in armoede

Contactpersoon: Sara Driessen, jeugd [at] hoogstraten.be