Machelen

item_left

item_right

Machelen

Lokaal Netwerk

De gemeente kampt met hoge kansarmoedecijfers en wil inzetten op acties die mensen in armoede kansen geven en hen stimuleren om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod.

Zowel voor volwassenen als kinderen is deelnemen aan lokale vrijetijdsactiviteiten en eventueel lidmaatschap van een jeugd-, sport-, cultuurvereniging belangrijk. Er wordt daarom extra ingezet op laagdrempelige en toegankelijke activiteiten. Het uiteindelijke doel is inclusie maar als opstap wil de gemeente eerst mensen via specifieke partners aanspreken en een aanbod op maat van mensen in armoede ontwikkelen. 

Periode eerste afsprakennota: 2018-2019

Trekkingsrecht: 3.555,- euro

Partners: De diensten vrije tijd van de gemeente, cultuur, jeugd en sport, de bib, maar ook de integratiedienst en de beleidsondersteuner onderwijs maken deel uit van het netwerk. Verder de sociale dienst en de dienst thuiszorg van het OCMW en ook het Centrum Basiseducatie Halle-Vilvoorde.

Doelstellingen en acties: 

Het beleid van het netwerk valt uiteen in drie doelstellingen, die verder in acties worden uitgewerkt. 

 1. Gedragenheid creëren en vergroten voor het gevoerde armoedebeleid:
  • De afsprakennota wordt een vast agendapunt in het bestaande netwerk “brede werking” en uitgewerkt in verschillende werkgroepen.
  • Het bestaande vrijetijdsaanbod wordt in beeld gebracht en gescreend op participatiedrempels. Op die manier krijgt de gemeente een overzicht op alle partners en alle acties gericht op mensen in armoede. Eerst worden de eigen gemeentelijke diensten bekeken, nadien ook andere verenigingen en vrijetijdsaanbieders.
 2. Het verlagen van financiële drempels wat moet leiden tot een verhoogde participatie van mensen in armoede aan vrijetijdsinitiatieven.
  • Vrijstelling van betaling voor het jeugdaanbod voor OCMW-cliënteel. Waarbij mensen van het OCMW hun cliënteel gratis kunnen inschrijven via de modules van de diensten vrije tijd, na een gemotiveerd advies van de begeleidend maatschappelijk werker en na goedkeuring van het bijzonder comité sociale dienst.
  • De bestaande financiële tussenkomst vanuit het OCMW voor het betalen van lidgelden bij verenigingen blijft behouden.
  • Er komt een onderzoek naar de ontwikkeling van een geschikte vrijetijdspas voor elke inwoner van de gemeente, met bijzondere aandacht voor mensen in armoede. 
 3. Het organiseren van laagdrempelige vrijetijdsactiviteiten voor iedereen, wat de deelname van kansengroepen moet verhogen.
  • Zoals: voorleesactiviteiten in de bib, filmnamiddagen, spelmomenten. Sportactiviteiten voor kleuters, kinderen en jongeren. Activiteiten specifiek voor OCMW-cliënteel: een jaarlijkse uitstap, kerstgebeuren. Mogelijk worden speelpleinwerking en sportkampen nog uitgebreid met een mobiele speelpleinwerking en speelstraten. Familievoorstellingen en project Babybabbels in het gemeenschapscentrum.
  • Aandacht voor een gepaste manier van informeren over en toe-leiden naar het vrijetijdsaanbod.

Overlegmomenten: 

Het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie werd geïntegreerd in het bestaande overleg “brede werking” waarin verschillende partners (dienst vrije tijd, OCMW, bibliotheek en integratiedienst) vertegenwoordigd zijn. Kinderarmoede werd naar aanleiding van het opstellen van de afsprakennota een vast agendapunt op dit maandelijks overleg. Dit werd verruimd naar alle mensen in armoede. Er werd beslist om de opvolging van deze samenwerking in een aparte werkvergadering vrijetijdsparticipatie te laten verlopen op tweemaandelijkse basis. 

Een tussentijdse evaluatie met alle partners wordt voorzien na 6 maanden.

Contactpersoon: Annick Fragala, vrijetijdscoördinator, annick.fragala [at] machelen.be, tel. 02/254.12.55