Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

item_left

Lokaal netwerk Oudenaarde

item_right

Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Lokaal Netwerk

Er wordt verder voortgebouwd op het gebruik van de Kansenpas (OK-pas). Hiertoe wordt de nadruk gelegd op het belang van groepsgerichte benadering en regionale afstemming en een solidaire inbreng van de vrijetijdsverenigingen. Verder wordt er veel belang gehecht aan het vrijwilligerswerk, vooral in functie van het organiseren van het OK Swareeprogramma.

Periode eerste afsprakennota: 2009-2013
Periode tweede afsprakennota: 2014-2019
Trekkingsrecht: 6 613 euro

Partners: Stadsbestuur Oudenaarde (cultuur, sport, vrije tijd, jeugd, senioren, personen met een handicap, onderwijs en het cultuur centrum De Woeker), OCMW Oudenaarde en de werkgroep Kansen voor Cultuur (en deelnemende organisaties): dit is een overlegplatform rond cultuur- en vrijetijdsparticipatie dat actieve deelname van en in dialoog met doelgroepbetrokken organisaties mogelijk maakt.

Doelstellingen:

  • Samenwerking en netwerkvorming met zowel doelgroeporganisaties, andere sociale organisaties als vrijetijdsaanbodverstrekkers.
  • Goede communicatie en afspraken met intermediairen: personen en organisaties die door hun functie en dienstverlening een vertrouwenspositie hebben met doelgroeppersonen.
  • De stad Oudenaarde wil ook bijdragen tot een verspreiding van de kansenpasidee bij omliggende gemeenten. Een interlokale samenwerking hoort hier tot de mogelijkheden.
  • Het bewerkstelligen van intergemeentelijke samenwerking. Bv. Wat de OK-pas betreft is reeds in Zwalm een gelijkaardig initiatief waarmee samenwerkingsvormen afgesproken worden.

Overlegmomenten: De stuurgroep, waarin alle partners van het lokaal netwerk zetelen en de werkgroep Kansen voor Cultuur komen op regelmatige tijdstippen samen. Daarnaast zijn er de maandelijkse OK Swaree werkvergaderingen, en een halfjaarlijks planningsoverleg.

Acties:

  • Uitbreiding en activering van de doelgroep:
  • Gebruik maken van promotionele en drempelverlagende opportuniteiten en mogelijkheden binnen het lokaal netwerk, zoals bv. het sociaal restaurant en kinderopvang.
  • Netwerkvorming met diverse vrijetijdsverenigingen: aanbieders van vrijetijdsactiviteiten worden gepeild naar hun ervaringen met het OK-pasgebruik. Ook de wederzijdse verwachtingen en de vormen van samenwerkingen komen aan bod. Hiertoe zijn de stedelijke adviesraden een belangrijke schakel.
  • Actualisering van communicatiemiddelen: het is nodig dat de communicatiemiddelen zo functioneel mogelijk worden ingezet. Bv. voor sommigen zal een flyer verspreid via de school van de kinderen zeer nuttig zijn, terwijl voor anderen de sociale media zeer geschikt zijn.
  • Samenwerking met de lokale overlegplatformen (LOP's) en de scholen: deze overeenkomst onderbouwt mee het netwerk. Het maakt niet alleen een toegankelijk aanbod voor alle leerlingen inzake sport en cultuur,... mogelijk, maar biedt ook een zeer geschikt kanaal voor het bereiken van de ouders.
  • Regionale uitstraling van de Kansenpaswerking: deze actie houdt in dat de noden en mogelijkheden voor intergemeentelijke samenwerking, afstemming en coördinatie verkend worden. Hierdoor kan voor de doelgroep een ruimer aanbod gecreëerd worden en kan de effectiviteit van de ingezette middelen verhoogd worden.

Contactpersoon: jessy.wandels [at] oudenaarde.be (Diensthoofd Sociale Zaken)