Zele

item_left

item_right

Zele

Lokaal Netwerk

Visie:

Het gemeentebestuur van Zele werkt aan drempelverlagende initiatieven met als doel een hogere toegankelijkheid tot vrijetijdsparticipatie voor personen in een kansarme situatie.

De partners van het netwerk stellen vast dat mensen in financieel kwetsbare situaties vaak geconfronteerd worden met sociale uitsluiting omdat zij niet ten volle aan het gemeenschappelijke leven kunnen deelnemen. Wanneer deze kwetsbare groep kansen krijgt  om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij, kunnen zij zich verder ontplooien en een menswaardig bestaan opbouwen. De deelname aan sport, jeugd- of culturele evenementen in de vrije tijd kan hiervoor een belangrijke katalysator zijn die ervoor zorgt dat mensen opnieuw hun plek vinden in de maatschappij.

In de praktijk stellen de partners echter vast dat niet iedereen binnen deze kwetsbare doelgroep de weg vindt naar vrijetijdsparticipatie. Dit wordt veroorzaakt door een complex geheel van zogeheten ‘participatiedrempels’. Om de vrijetijdsparticipatie te stimuleren, maakt Zele werk van een geïntegreerde aanpak met verschillende drempelverlagende initiatieven.

Periode eerste afsprakennota: 2017-2019

Trekkingsrecht: 3.924 euro

Partners: Vrijetijdsdienst, dienst diversiteit en preventie (Rotz), bibliotheek, Gemeenschapscentrum De Wiek, sociale dienst van het OCMW, Welzijnsschakel Zele, Ziac (lokaal dienstencentrum), Rap op stap Zele (Leerschakel vzw), Kind en Gezin, Camino (vzw Beaufort), Noodwinkeltje (vzw Sint-Vincentius), een mama uit de doelgroep (anoniem), Zeliha Sagir, Joan Leeflang, vertegenwoordigers van het onderwijs, vertegenwoordigers van vrijetijdsverenigingen

Doelstellingen:

Het lokaal netwerk van Zele wil werken aan het verlagen van verschillende participatiedrempels. Ze ontwikkelden acties gericht op de financiële drempels, de informatiedrempels, de psychosociale, praktische en culturele drempels.

Acties:

Enkele voorbeelden van acties zijn:

  • Systeem van vrijetijdsboxen voor korting voor deelname aan vrije tijd
  • Aanpassen en aanvullen van het aanbod op basis van de input van partners
  • Ontwikkelen van een toelagereglement voor verenigingen
  • Ontwikkelen van aangepaste infobrochures in laagdrempelige taal
  • Vorming voor vrijetijdsaanbieders over participatie
  • Voorzien van omkadering voor de doelgroep bij deelname aan activiteiten

Overlegmomenten:

Het overleg zal tweemaandelijks plaatsvinden.

Contactpersoon:

Joke Mannaerts, joke.mannaerts [at] zele.be, 052/459824