Bruggenbouwproject – Duffel - Vrije tijd op maat van elk Duffels kind

item_left

item_right

Bruggenbouwproject – Duffel - Vrije tijd op maat van elk Duffels kind

Praktijk

Duffel wilde een engagement op de lange termijn aangaan en zo vroeg mogelijk kinderen bereiken. Verscheidene deeltrajecten zijn met elkaar verbonden en breuklijnen worden overwonnen (bv. overgang kleuter – lagere school). Dat betekent concreet dat een aanbod voorzien is voor alle leeftijdscategorieën van 0 tot 18 jaar.

Het initiatief voor dit project kwam vanuit de jeugddienst. Sport- en jeugddienst hadden in het verleden wel al samengewerkt in het Street Action project van ISB en zo wist de jeugddienst wel dat er interesse en feeling was bij de sportdienst voor dit onderwerp. Dankzij dit project kon Duffel een jeugdopbouwwerker in dienst nemen die zich ook een sportaanbod organiseerde, maar met een heel sterke sociale feeling.

Peuterspeelpunt

Voor kinderen van 0 tot 3 jaar is er een gratis Peuterspeelpunt waar ook opvoedingsondersteuning wordt aangeboden. Nu is het aanbod mobiel als ondersteunend aanbod voor NT2 aanbod. Kind en Gezin zal ook met brugfiguur werken. Die kan ook doorverwijzen naar kleuterspeelpunt.

Voor kleuters (2.5 tot 6 jaar) is een Kleutermap. De map moet het aanbod en bestaande financiële ondersteuning beter bekendmaken bij kwetsbare gezinnen en de tas voorziet in sportkledij en bonnen om gratis initiaties te volgen bij clubs en kleuterinitiatieven. Die info opgenomen is uiteindelijk opgenomen in een ruimere vrijetijdsbrochure. De sociale dienst maakt ook zelf al materiaal aan rond vrije tijd en biedt dit aan.

  • Materialenbank

Voor 2.5 tot 12-jarigen is er een Materialenbank. De bedoeling is sportkledij en –materiaal te verzamelen om uit te lenen of aan een lage prijs te verkopen aan kwetsbare gezinnen.  In samenwerking met de Kringloopwinkel is op de vrijetijdsmarkt veel materiaal verzameld en verkocht. Ook de scholen zamelden mee materiaal in. Voor dit project is Duffel de samenwerking aangegaan met de lokale kringwinkel. Samen is er een inzamelactie georganiseerd op verschillende plekken. De Kringloopwinkel zorgde voor verwerking en verkoopmoment. Ondertussen wordt er tussen gezinnen onderling ook uitgewisseld.

  • Laagdrempelige speelpeinwerking

De prijs van de speelpleinwerking was niet laagdrempelig genoeg. Duffel werkt nu met een kortingstarief van 80 % of 1 euro. Er is in 2018 ook ingezet op een proefproject rond mobiliteit met jeugdzorg, de bedoeling is om dit project in 2019 verder uit te breiden.

  • Samenwerkingsprotocol

Voor 6- tot 18-jarigen is er een partnerschap uitgewerkt met een aantal aanbieders uit het jeugdwerk en sport en enkele lokale sociale partners. De sociale partners zorgen voor individuele toeleiding van kinderen en jongeren naar het aanbod. De aanbieders uit het jeugdwerk en sport gaan een engagement aan dat verder gaat dan financiële tegemoetkomingen. Het doel van het project is kinderen en jongeren niet eenmalig te bereiken met een initiatie of korting op het lidgeld, maar een duurzame instap in de vereniging mogelijk te maken. Aanbieders die instappen in het partnerschap kunnen genieten van een nieuwe subsidielijn van de gemeente. Ze komen driemaal per jaar samen met de sociale partners voor intervisie en kunnen beroep doen op ondersteuning op maat.

Binnen het project nemen meer sportclubs deel aan het project dan jeugdverenigingen, maar er zijn ook meer sportclubs in Duffel. Elk heeft zijn eigen aanpak. Dankzij de intervisies leren verenigingen van elkaar. Verder zijn ook twee cultuurverenigingen betrokken met een accent op jeugdcultuur.

Annelies Frans (afdelingshoofd vrije tijd Duffel): “We proberen ook wel steeds om binnen de vereniging een aanspreekpunt te vinden die affiniteit heeft met dit thema en die dan binnen de club probeert om de andere (bestuurs)leden mee te krijgen. Maar als het niet lukt om verenigingen te enthousiasmeren, dan is dat zo. We kunnen en willen verenigingen niet dwingen om hierin mee te stappen. Het is een vrijwillig engagement.”

Ronny Cos (sportdienst Duffel): “Op termijn zou ‘vrije tijd voor iedereen’ een evidentie moeten zijn en vervat zitten in het DNA van elke sportclub. Op lange termijn zou dit onze doelstellingen moeten zijn. We zijn nu anderhalf jaar bezig, en we hebben toch 14 verenigingen mee aan boord. Steeds meer verenigingen sluiten zich aan, waaronder ook een aantal grote clubs waar er veel vraag naar is. De clubs vervullen ook een voorbeeldfunctie naar kleinere verenigingen. “

  • Jeugdopbouwwerk

Voor 10 tot 18-jarigen worden de buurtsportinitiatieven en boksinitiaties uitgebreid en wordt de toeleiding naar de tienerwerking Pasvit versterkt. De jeugdopbouwwerkster is in dienst via Uit De Marge. Ze doet ook de kinderwerking en een werking voor tienermeisjes. De jeugdopbouwwerkster fungeert zowel als brugfiguur naar jeugdhulpverlening als naar bv. de chiro en sportverenigingen.

Over de toekomst van het project

Annelies: "We willen op termijn het project met de verenigingen ook uitbreiden naar volwassenen en zo een brede basis van potentiële deelnemers voorzien. We kunnen dan breder uitrollen wat we geleerd hebben met dit eerste experiment. We hopen op termijn te kunnen instappen in de UITPAS en zo al onze inspanningen onder te brengen in een heldere en nette structuur. Zo willen we de instroom blijvend verhogen en onze verenigingen enthousiast houden."

 

 

 

Contactpersoon: Annelies.frans [at] duffel.be