Gelijk Spel - Rondpunt vzw - Antwerpen

item_left

foto_c_rondpunt

item_right

Gelijk Spel - Rondpunt vzw - Antwerpen

Praktijk

Rondpunt ijvert voor een goede opvang van alle verkeersslachtoffers in Vlaanderen en ontwikkelt daartoe een aanbod voor alle direct en indirect betrokkenen bij verkeersongevallen: slachtoffers, veroorzakers, naasten, nabestaanden, hulpverleners, werkgevers, … Dit aanbod bestaan uit: informatie, advies en belangenbehartiging, preventie en het ontwikkelen van producten en projecten.

In het project Gelijk Spel begeleidt Rondpunt kinderen en jongeren met een blijvend letsel naar een geschikte sportclub bij hen in de buurt. Eerst stimuleert het project sportieve activiteit tijdens de revalidatie om alvast kennis te maken met verschillende sporttakken. Op basis van interesses en mogelijkheden gaat Rondpunt vervolgens samen op zoek naar een geschikt aanbod. Rondpunt werkt hiervoor samen met revalidatiecentrum Pulderbos en verschillende partners uit de sportsector (zoals G-sport Provincie Antwerpen en G-sport Vlaanderen).

dragend-beeld-gelijk-spel

Waarom?

Verblijf in een revalidatiecentrum betekent voor kinderen en jongeren dat zij weg zijn uit hun normale omgeving. Weg van vrienden, weg van school en weg van hobby’s. Bij thuiskomst is er vaak veel veranderd en moeten er veel zaken geregeld worden, zoals verzekeringen, op school of in de woning. Op dat moment is de zoektocht naar een geschikte vrijetijdsbesteding vaak een uitdaging. De focus van Gelijk Spel ligt dan ook op de overgang tussen revalidatie en thuis.

Voor wie?

Kinderen en jongeren t/m 21 jaar die ten gevolge van een verkeersongeval, ongeval, chronische ziekte of andere reden een blijvend letsel hebben opgelopen. Op dit moment werktRondpunt hiervoor samen met revalidatiecentrum Pulderbos.

Het belang van sport als middel voor sociale re-integratie 

Deelname aan sport is naast lichaamsbeweging ook belangrijk om andere redenen. Tijdens revalidatie is dit vooral het in contact komen met leeftijdsgenoten, het delen van ervaringen, het leren kennen van de nieuwe ‘ik’ en het vergroten van het zelfvertrouwen. Na revalidatie zorgt deelname aan sport ervoor dat kinderen en jongeren sociaal actief blijven. Hierdoor kunnen zij vaak makkelijker stappen zetten in andere levensdomeinen zoals onderwijs, werk en relaties.

Werkwijze

Het project is opgedeeld in verschillende fases:

Fase 1: intern sportaanbod (revasport) organiseren en sport opnemen binnen revalidatieaanbod

Tijdens de eerste fase ligt de nadruk vooral op het organiseren van een intern sportaanbod. Het project kiest hier bewust voor laagdrempelige sporten die veel voorkomen in de thuisomgeving van de deelnemers. Dit om teleurstellingen te voorkomen. Voor het samenstellen van het sportaanbod zijn er contacten gelegd met APB Sport- G-sport Provincie Antwerpen. Begin mei vond de eerste G-sportproefbeurs plaats en vervolgens is er een wekelijks sportaanbod op woensdagnamiddag. Hierbij zijn ook vrienden en vriendinnen van thuis en broers en zussen welkom om mee te doen. Het doel van deze fase is om deelnemers enthousiast te maken en kennis te laten maken met verschillende sporten. Verder stimuleert het project contact met vrienden thuis en het blijven onderhouden van hobby’s waar mogelijk. Een tweede doel is dat sport wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de revalidatie.

Fase 2: individuele begeleiding van kinderen en jongeren naar een geschikt sportaanbod

In deze fase worden kinderen en jongeren begeleid naar een geschikte sportclub- of vereniging in aanloop van hun ontslag. Door deelname aan het revasportaanbod hebben zij al een goed zicht op waar hun interesses liggen en welke sport hen het beste ligt. In eerste instantie worden er ongeveer 10 kinderen en jongeren met een actief sociaal netwerk geselecteerd voor deze individuele begeleiding.  Na deze pilot wordt dit aanbod opengesteld voor andere deelnemers.

Fase 3: individuele begeleiding van kinderen en jongeren met beperkt sociaal netwerk naar een geschikt sportaanbod

Als vervolg op de begeleiding van kinderen en jongeren met een actief sociaal netwerk start de pilot met 10 deelnemers die weinig tot geen sociale contacten hebben. Dit vergt een totaal andere aanpak, omdat hierbij sociale netwerken opgebouwd moeten worden. Na de pilot met 10 kinderen en jongeren wordt ook dit aanbod opengesteld voor andere deelnemers.

Wat wil men bereiken?

Op individueel niveau wil het project Gelijk Spel bereiken dat kinderen en jongeren met een blijvend letsel actief zijn binnen een sportclub- of vereniging en daarmee ook sociaal actief zijn en niet in sociaal isolement komen op latere leeftijd. Op maatschappelijk niveau focust het project zich vooral op inclusie, meer specifiek het bredere publiek sensibiliseren dat kinderen en jongeren met een blijvend letsel ook kunnen sporten en leuke dingen kunnen doen samen met leeftijdsgenoten zonder beperking.

Naast dit project coördineert Rondpunt ook een buddywerking voor jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel (FIVE2NINE). Het project Gelijk Spel bouwt verder op eerdere ervaringen met het project Breakbaar en het experimenteel jeugdwerk Breakbaar 2.0.