MIA MAAKT SCENE - Wijkcentrum De Kring vzw - Eeklo

item_left

item_right

MIA MAAKT SCENE - Wijkcentrum De Kring vzw - Eeklo

Praktijk

OPENDOEK bouwt in samenwerking met Wijkcentrum De Kring uit Eeklo amateurtheater voor mensen in armoede uit. Het project wil de participatie van mensen in armoede in de regio Meetjesland aan theater in de vrije tijd bevorderen. Theater is bij uitstek een ensemblekunst, waarbij sociaal contact en groepsvorming zeer belangrijk zijn en in veel gevallen zelfs de voornaamste doelstellingen zijn.

Hiervoor worden in verschillende gemeentes in het Meetjesland een theatergroep opgericht. Het participatieproject Mia maakt scène wil mensen in armoede via een intensief en langdurig traject laten kennismaken met theater. Binnen Mia maakt scène wordt gebruik gemaakt van de Self Made-methodiek. De methodiek biedt handvaten om een groep van begin tot einde zelfstandig een eigen theaterproductie te laten maken. Theater wordt in al haar aspecten benaderd, zodat mensen in armoede kunnen meewerken als acteur, technieker, logistiek medewerker… Zo kan elke deelnemer worden aangesproken op een capaciteit of talent. Er wordt niet alleen naar een voorstelling toe gewerkt. Ook door allerlei activiteiten wordt de drempel naar theater verlaagd. OPENDOEK wil met dit project de kloof tussen amateurtheater en mensen in armoede verkleinen.

Self Made
Self Made is de methodiek ontwikkeld door OPENDOEK waar binnen het project mee gewerkt wordt. Het bestaat uit een spelbord met daarop de verschillende aspecten die aan bod moeten komen om tot een theatervoorstelling te komen en daaraan gekoppeld een map met meer uitleg over de verschillende thema’s op het bord. Aan de hand van de methodiek kan een groep zelfstandig een theatervoorstelling uitwerken en organiseren.

Handleiding
Alle ervaringen, kennis, etc. worden gebundeld in een handleiding, als werkbaar instrument en inspiratiebron voor het opstarten van gelijkaardige initiatieven in andere steden/regio’s. Nog tijdens de looptijd van het project wordt deze handleiding ruim verspreid, via een studiemoment en via de communicatiekanalen van de deelnemende partners aan dit project.

Voor de amateurkunsten
Het project richt zich niet uitsluitend op mensen in armoede, maar ook op de sector van het amateurtheater. Het project wil beide werelden met elkaar in contact brengen en stimuleren om samen te werken. Die samenwerking wordt gezien als tweerichtingsverkeer, waarbij wordt gefocust op zowel de doelgroep als de 19 toneelgroepen uit de regio. Tijdens de looptijd van het project worden diverse initiatieven genomen om de twee werelden met elkaar in contact te brengen en te komen tot gedeelde belangen en activiteiten.

Contact: bernard.Soenens [at] opendoek-vzw.be (Bernard Soenens) (OPENDOEK)