Voetbalclubs interculturaliseren. Participatieproject Antwerp City Pirates.

item_left

item_right

Voetbalclubs interculturaliseren. Participatieproject Antwerp City Pirates.

Praktijk

City Pirates is de grootste voetbalclub uit Antwerpen. Ze bestaat uit verschillende clubs die aan elkaar gelinkt zijn: CP Merksem, CP Luchtbal, CP Linkeroever en CP Olympic Deurne. Dit participatieproject moet ertoe bijdragen dat deze clubs optimaal rekening kunnen houden met de multiculturele maatschappij. Dit zijn clubs met een degelijke vrijwilligerswerking waarbij alle diversiteit van het ledenbestand is vertegenwoordigd. Andere doelstellingen zijn het bevorderen van ouderparticipatie, een G-team en vrouwenvoetbal. Dit project wordt op langere termijn via een stichting geïntegreerd in andere clubs en sporttakken.

Het participatieproject voorziet middelen voor een interculturele medewerker. Die onderneemt acties om de actieve sportparticipatie van mensen met een etnisch cultureel diverse achtergrond te verhogen. De multiculturele clubs van City Pirates krijgen onder meer te maken met uitdagingen rond ledeninstroom, ouder- en spelersbetrokkenheid, het maken van goede afspraken, armoede onder leden, vervoer, de taal, participatie in het bestuur, verandering van missie en visie, racisme, (verbaal) geweld op en naast het veld,...Vanuit de clubs en leden zelf worden de pijnpunten in kaart gebracht en naar oplossingen gezocht. Daarnaast zullen er ook specifieke opleidingen en werkvergaderingen worden georganiseerd waarbij ideeën, tips en oplossingen worden uitgewisseld. Op basis hiervan zullen doelstellingen worden bepaald en acties worden uitgewerkt. De acties worden beschreven in een actieplan dat door de participatiemedewerker wordt opgesteld. De uitwerking van deze acties in good practices, draaiboeken,... moeten deze clubs laagdrempeliger maken en uiteindelijk de betrokkenheid, kwaliteit en actieve participatie van mensen met een etnisch cultureel diverse achtergrond verhogen.

Het project legt de focus op 6 kernaccenten. 

1. Een multiculturele club. Een multiculturele club leiden vraagt inleving, begrip en kennis van de leidinggevenden. Hier gaan de clubs nadrukkelijk werken met de mensen van het CAW Antwerpen. 

2. Een uitgebouwde vrijwilligerswerking. Naast de 3 vaste personeelsleden doet City Pirates Antwerpen ook beroep op vele vrijwilligers, vooral bij het organiseren van de verschillende competities. Al deze mensen moeten ook omgaan met de gewijzigde samenleving. De participatiemedewerker zal aan de hand van een actieplan voor deze vrijwilligers de rol opnemen van bewustmaker, opleider en ondersteuner. Bovendien moet het aantal City Pirates-vrijwilligers (scheidsrechters, vrijwilligers, bestuursleden) met etnisch cultureel diverse achtergrond omhoog, om zo vanuit de leefwereld van de doelgroep te kunnen werken. 

3. Ouderparticipatie. De participatiemedewerker zal oudercomités trachten op te richten in de verschillende clubs. Deze groep geeft input over de ontwikkelingen binnen de verschillende clubs inzake diversiteit. 

4. G-team. Geleidelijk aan tracht de club te starten met G-voetbal. 

5. Vrouwenvoetbal. Tot op heden zijn ze niet ouder dan 13 of 14 jaar en kunnen ze meespelen met de jongens. Mocht de vraag naar een vrouwenelftal er komen wil de club daarop inspelen.

6. Uitbouw netwerk "City Pirates Antwerpen Stichting". De participatiemedewerker zal ook andere sportclubs proberen te overtuigen om mee in te stappen in het City Pirates Antwerpen Stichting. Dit is een nieuwe organisatie die overkoepelend gaat werken om al de City Pirates Clubs te ondersteunen. Samen gaan ze onderhandelen met de stad, het Vlaamse Gewest of op federaal niveau als dit zou nodig zijn. Ze willen met deze stichting een netwerk uitbouwen met lokale overheden en partners, zodat samen kan worden gewerkt aan clubs waar de jeugdopleiding centraal staat, rekening houdend met de superdiversiteit van de vele verschillende Antwerpse districten. Op deze manier wordt overdracht van kennis, schaalvergroting en duurzaamheid verzekerd in Antwerpen.