Vrije tijd in jonge vlucht, een participatieproject

item_left

item_right

Vrije tijd in jonge vlucht, een participatieproject

Praktijk

'Vrije tijd in jonge vlucht' is een participatieproject dat bruggen wil slaan tussen welzijn en jeugdwerk, tussen niet-begeleide vluchtelingenjongeren en Antwerpse leeftijdsgenoten. Niet-begeleide vluchtelingenjongeren ontdekken de meerwaarde van een zinvolle vrijetijdsbesteding en maken kennis met het vrije tijdsaanbod en het reguliere jeugdwerk in Antwerpen. Ze krijgen de mogelijkheid om een andere kant van 'vluchtelingenjongeren' te laten zien aan leeftijdsgenoten via ontmoetingsmomenten en participatie-initiatieven. Ervaringen en bevindingen worden doorheen het project gedeeld met als resultaat de publicatie 'Vrije tijd in jonge vlucht' voor jeugdwerkers en hulpverleners.

Het initiatief komt van de jongerenwerking van het Adviescentrum Migratie, op zijn beurt een onderdeel van CAW Antwerpen, dat garant staat voor deskundige en toegankelijke hulpverlening die mensen aanspreekt op hun kracht en die van hun netwerk en hen daarin ondersteunt. Het Adviescentrum Migratie (ACM) is een onthaalwerking die socio-juridische hulpverlening biedt aan iedereen die vragen heeft over hun verblijf en verblijfsprocedures in België. Het ACM heeft al 14 jaar een werking voor vluchtelingenjongeren die er alleen voorstaan in Antwerpen. De werking is erop gericht de meest kwetsbare, alleenstaande jongeren voldoende in staat te stellen hun eigen leven in te richten, relaties aan te gaan, sociaal netwerk te ontwikkelen en deel te nemen aan het maatschappelijk leven. De hulpverleners merkten dat het ruime aanbod aan culturele en educatieve vrijetijdsinvulling in Antwerpen onbekend terrein is voor de jongeren. Ook leeft bij de jongeren de vraag om in contact te komen met en ervaringen en interesses uit te wisselen met Belgische leeftijdsgenoten. Daarnaast kregen de hulpverleners verschillende signalen vanuit het reguliere jeugdwerk. Zij willen inspelen op de toestroom van vluchtelingenjongeren, maar weten niet altijd hoe.

Het project ‘Vrije tijd in jonge vlucht’ moet enerzijds inzetten op groepsvorming, door een aanbod van inloop en activiteiten, aangevuld met een terugkerend empowermenttraject voor de jongeren. Dit wordt ontwikkeld op basis van bestaande methodieken (aangeboden door partnerorganisaties), maar herwerkt tot een versterkend traject op maat van alleenstaande vluchtelingenjongeren. De begeleiders gaan samen op pad met de jongeren om hun talenten, competenties en mogelijkheden te ontdekken. Dit is de basis voor een groepsdynamische verbinding tussen nieuwe en oude jongeren. Anderzijds maakt ‘Vrije tijd in jonge vlucht’ verbinding met het regulier jeugdwerk en vrijetijdsaanbod in Antwerpen door samen op pad te gaan. Op deze manier worden de noden en behoeften van de jongeren kenbaar gemaakt en kunnen ze opgenomen worden in het bestaand aanbod. De begeleiders schrijven de bevindingen neer in een groepsmethodiek met een toonmoment als resultaat.

Voor het project laat het CAW zich ondersteunen door Uit De Marge, met wie er een maandelijkse intervisie plaatsvindt. Om het talententraject mee vorm te geven zoekt het CAW nog volop geschikte partners. Het traject heeft tot doel dat jongeren hun talenten kunnen herkennen, benoemen en versterken, waardoor jongeren steviger in hun schoenen kunnen staan en weerbaarder worden. Contactpersoon is: Joke Antonissen, medewerker Adviescentrum Migratie - Jongerenwerking - CAW Antwerpen, joke.antonissen [at] cawantwerpen.be