De maat van lokale netwerken. Kwantitatieve analyse van de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede

item_left

De maat van lokale netwerken. Kwantitatieve analyse van de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede

item_right

De maat van lokale netwerken. Kwantitatieve analyse van de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede

Publicaties van démos

Om het rijke vrijetijdsaanbod in het bereik van iedereen te brengen zijn lokale besturen onmisbaar. Sinds 2008 is het Vlaams Participatiedecreet een belangrijke stimulans. Daaronder valt de maatregel ‘lokale netwerken voor de bevordering van vrijetijdsparticipatie van personen in armoede’. Die zorgt ervoor dat Vlaamse steden en gemeenten extra middelen kunnen ontvangen om participatiedrempels die mensen met een beperkt budget ervaren, weg te werken. Demos vzw heeft een opdracht vanuit het Participatiedecreet te ondersteunen. Vandaar deed Demos in 2010 zelf een praktijkonderzoek naar lokale netwerken.De lokale netwerken werden diepgaand bestudeerd aan de hand van 19 case-studies, waarvan telkens beoogd wordt de drie actoren (stad/gemeente, OCMW en vereniging van/voor personen in armoede) te bevragen. 

Het is belangrijk te weten dat deze maatregel gegroeid is uit de lokale praktijk. Steden en gemeenten waar de lokale vrijetijdsdiensten, het OCMW en verenigingen van mensen in armoede nauwer gingen samenwerken, bleken meer impact te hebben. De Vlaamse over­heid zag daarin een hefboom en zorgde voor regelgeving om deze best practice verder uit te rollen. Met succes. Ondertussen hebben 104 steden en gemeenten een lokaal netwerk. Netwerken is een dynamisch leertraject, een zeer adaptieve en flexibele manier van besturen. Daarom wilden we vanuit Demos graag weten hoe het nu, anno 2016 precies zit. We hielden de lokale netwerken tegen het licht in een kwantitief onderzoek, deze keer in samenwerking van OASeS, het onderzoekscentrum binnen het Departement Sociologie aan de Universiteit Antwerpen, gekend van de publicatie van de Jaarboeken Armoede. Met het onderzoek wilden we komen tot vergelijkbare en diepgaande info over de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie.

 

De maat van lokale netwerken. Kwantitatieve analyse van de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede

We stelden twee doelstellingen voorop bij dit onderzoek. Een eerste doelstelling was een beschrijving geven van de netwerken, waarbij we hun visie, doelstellingen en acties in kaart brachten. Daarnaast beoogden we ook de partners die deel uitmaken van het netwerk in kaart te brengen en de manier waarop deze aangestuurd worden. Een tweede doelstelling richtte zich op de rol die de coördinator opneemt binnen het netwerk en hoe hij of zij het net­ werk evalueert. Naast deze twee doelstellingen bekeken we ook of de stem van mensen in armoede vertegenwoordigd wordt binnen de netwerken. Tenslotte brachten we ook de ondersteuningsnoden van de netwerken in kaart. 

Uit het onderzoek blijkt dat er sterke punten zijn op het vlak van intersectorale samen­ werking, maar ook dat er nog werk aan de winkel is. Er valt winst te boeken op het vlak van samenwerking met de armoedeverenigingen, op het terrein van regionale samenwer­king en in het samen realiseren van doelstellingen. Met de resultaten van het onderzoek kan Dēmos, net als elk lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie, aan de slag om drempels naar vrije tijd te verlagen. Lokale netwerken realiseren elk op hun manier een belangrijk sociaal grondrecht: het recht op vrije tijd voor iedereen. Dat is en blijft een ongemeen belangrijke doelstelling voor elke lokaal vrijetijdsbeleid.

Over de auteurs

Bart Bozek studeerde toegepaste psychologie aan Thomas More Hoge­ school, master in het sociaal werk aan de Universiteit van Antwerpen en is onderzoeker bij OASeS.
Peter Raeymaeckers is als docent verbonden aan de master sociaal werk van de Universiteit van Antwerpen en OASeS.
Jill Coene is maatschappelijk assistente, sociologe en onderzoekster bij OASeS.

Onderzoek in opdracht van Dēmos vzw uitgevoerd door onderzoekscentrum OASeS, Departement Sociologie aan de Universiteit Antwerpen.

Colofon

TITEL: Bart Bozek, Peter Raeymaeckers en Jill Coene (2016) De maat van lokale netwerken. Kwantitatieve analyse van de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede. Dēmos onderzoeksrapport 2016/1. Brussel 
ISBN-nummer: 978-94-91938-10-8
LICENTIE: Naamsvermelding – Niet-Commercieel – Gelijk Delen
Gratis download