Opstarttraject naar de subsidieaanvraag

Nog geen lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie in jouw stad of gemeente? Zo start je het traject naar de subsidieaanvraag voor lokale netwerken vrijetijdsparticipatie voor personen in armoede.  

 • Download ons dossier om je te oriënteren op de maatregel en de werking van een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie.  
 • Onze medewerkers staan klaar om je te ondersteunen bij de voorbereiding van het traject en de uitwerking van je subsidieaanvraag. Lees hier hoe we te werk gaan.  
 • Je dient je aanvraag in via KIOSK uiterlijk op 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan de gesubsidieerde periode. Je aanvraag geldt dan tot en met het eerste jaar van de volgende bestuursperiode. 
 • De minister beslist over de subsidiëring van je lokaal netwerk voor 31 december van het jaar dat voorafgaat aan de gesubsidieerde periode. Voldoet je aanvraag aan alle voorwaarden? Dan kunnen we samen starten met de uitrol van je lokaal netwerk. 
 • Elk lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie wordt gratis ondersteund door Demos. Onder de afbeelding lees je meer. 
Photo van Start Digital via Unsplash(Afbeelding van Start Digital via Unsplash)

Opstarttraject naar een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie  

lokalenetwerken [at] demos.be (Contacteer ons voor je gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek )

Een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie is een uitgesproken manier om tot een dynamisch en inclusief vrijetijdsbeleid in jouw gemeente te komen. In een eerste gesprek gaan we in op de uitgangspunten van de maatregel en het traject naar de subsidieaanvraag. Het draagvlak (intern en extern, politiek en ambtelijk) voor inclusief vrijetijdsbeleid is een belangrijk aandachtspunt.    

Werken aan inclusief vrijetijdsbeleid begint met enkele trekkers binnen het stads- of gemeentebestuur die overtuigd zijn van de meerwaarde. Zij zorgen ervoor dat anderen aangestoken worden door het idee van een inclusief vrijetijdsbeleid. Een breed engagement, zowel politiek als bij de diensten, is belangrijk om het opstarttraject aan te vatten.  
 
Naast de gemeentelijke cultuur-, jeugd- en sportdienst en het OCMW moet minimaal ook een vereniging van personen in armoede of een andere relevante organisatie die werkt met mensen in armoede van je gemeente, partner worden in het lokaal netwerk. Samen zijn dit de kernpartners van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie. Hoe ruimer je netwerk, hoe beter.  

We bekijken in aanloop van het traject met wie je een win-win-relatie kan aangaan. Je vindt vast en zeker geëngageerde mensen en organisaties die mee op de kar willen springen. Hou er rekening mee dat engagement ook kan groeien in de loop van de tijd. 

De netwerksamenwerking wordt getrokken door een netwerkregisseur. In aanloop van het opstarttraject gaan we in op de rol en taken van een lokale netwerkregisseur.  Inclusief vrijetijdsbeleid omhelst verschillende beleidsdomeinen en stedelijke diensten. Een netwerkregisseur moet vlot kunnen verbinden en bruggen bouwen.  

lokalenetwerken [at] demos.be (Contacteer ons voor je gratis opstartgesprek) 

Op zo’n gesprek overlopen we samen met belangrijke spelers in de gemeente (cultuur-, jeugd- en sportdienst en het OCMW, MAT, schepen, algemeen directeur... ) wat een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie inhoudt en hoe een traject naar een subsidiedossier er kan uitzien. 

Je kan ook beroep doen op Demos om je te begeleiden of te coachen in een traject naar een afsprakennota. We begeleiden dan jullie opstarttraject met volgende werven als uitgangspunt. 

 • WERF 1: Visievorming inclusie vrijetijdsbeleid  
  Een belangrijk element in de subsidieaanvraag is het vastleggen vanuit welke visie het lokale netwerk inzet op vrijetijdsparticipatie (cultuur, jeugd en sport) voor personen in armoede. De werf start op met het maken van een brede inventaris. Welke doelen en acties richting inclusief vrijetijdsbeleid worden vandaag (en in het verleden) gezet? Een goed startpunt om synergie te ontdekken en tot een gezamenlijke visie te komen is het inventariseren van de  documenten van de gemeente zelf (beleidsplannen, omgevingsanalyse van verschillende diensten) en de analyse en inbreng daarop van je partners.
    
 • WERF 2: De doelgroepen 
  De maatregel en werkzaamheden van het lokaal netwerk spitsen zich toe op de doelgroep ‘personen in armoede’. Maar hoe bepaal je wie arm is? En welke noden ervaren mensen in armoede? Vanuit lokale bevolkings- en armoedecijfers en de dialoog met verschillende lokale verenigingen, diensten en organisaties die dicht bij de doelgroepen staan, verruimt het lokaal netwerk haar blik op participatiedrempels, noden en opportuniteiten.  
   
 • WERF 3: Het vrijetijdsaanbod 
  In deze werf maakt het lokaal netwerk een foto van het lokale vrijetijdsaanbod, vertrekkend vanuit de participatiedrempels, noden en opportuniteiten die beoogde doelgroepen meegeven. Betaalbaarheid is een centrale participatiedrempel waarop gewerkt wordt, maar vat lang niet alles. Wat kan vanuit de regie die een lokaal netwerk opneemt versterkt of ontwikkeld worden? Deze werf geeft de deelnemers zicht op inzetbare strategieën en werkt toe naar het doelenkader van het lokaal netwerk. 
   
 • WERF 4: Samenwerken in netwerkverbanden 
  Om binnen de gemeente tot een succesvolle netwerksamenwerking te komen, is er heel wat nodig. In deze werf klaart een lokaal netwerk engagementen, rollen en taken uit. Belangrijke aandacht gaat naar de rol van de netwerkregisseur, de dynamische wisselwerking tussen gemeentelijke diensten onderling, tussen ambtenaren en actoren uit het middenveld... en het aanhouden van een constructieve dialoog met mensen in armoede en sociale actoren. 
   
 • WERF 5: De afsprakennota en opvolging ervan 
  De maatregel ambieert nieuwe samenwerkings- en omgangsvormen in de gemeente. Tegelijk co-financiert ze de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. In deze werf stroomlijnt het lokaal netwerk de subsidieaanvraag en de administratieve opvolging ervan. De afsprakennota geeft het pad aan waarop het lokaal netwerk de volgende jaren haar werkzaamheden zal uitbouwen.  

Een opstarttraject met Demos?  

Demos deelt de ambities van lokale besturen om tot meer inclusief vrijetijdsaanbod te komen. Sinds 2008 begeleiden we gemeentebesturen in het uitbouwen van hun lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie. We beschikken over heel wat inzichten en competenties in het begeleiden van lokale besturen. Indien je dat wenst, maken we een voorstel op maat van uw stad of gemeente. Het opstarttraject is een decretale opdracht van Demos. De Vlaamse overheid draagt de kosten ervan.  

 Twee belangrijke uitgangspunten:  

 • Onze begeleiding vertrekt vanuit een coachende houding: steden en gemeenten ondersteunen om een zo groot mogelijk deel van het traject zelf te kunnen dragen.  
 • In onze begeleiding werken we inclusief en participatief: steden en gemeenten ondersteunen om een zo groot mogelijke verscheidenheid aan stemmen in het proces te betrekken 

In de praktijk hebben niet alle lokale besturen in dezelfde mate toegang tot de competenties, middelen en tijd om een doorgedreven traject te lopen. Vanuit het intakegesprek vullen we samen met jou de begeleiding in. Het intern draagvlak voor het traject en de betrokkenheid van de kernpartners en een netwerkregisseur zijn richtinggevend.  

Wat doen we concreet?  

 • Procesbegeleiding: we geven samen met jou het traject vorm en volgen het mee op 
 • Coaching & advisering: we zijn het klankbord van de lokale netwerkregisseur  
 • Werksessies: binnen het traject begeleiden we werksessies van het lokaal netwerk 

Contact: E-mail Demos' team Lokale Netwerken lokalenetwerken [at] demos.be