Veelgestelde vragen bij de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie personen in armoede - versie april 2017

item_left

item_right

Veelgestelde vragen bij de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie personen in armoede - versie april 2017

Document

De Vlaamse overheid zet via het Participatiedecreet in op de creatie van ‘lokale netwerken vrijetijdsparticipatie personen in armoede’. Deze netwerken krijgen als opdracht de participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van cultuur, jeugdwerk en sport weg te werken.

In overleg tussen de gemeente (gemeentelijke diensten bevoegd voor vrije tijd), het OCMW en organisaties en/of verenigingen die mensen in armoede in hun werking als doelgroep hebben, wordt een afsprakennota opgemaakt en ingediend bij de Vlaamse overheid.

De subsidiëring van de lokale netwerken voor personen in armoede zit vervat in het Participatiedecreet. Dat decreet, de bijhorende uitvoeringsbesluiten en de Memorie van toelichting gaan in op de uitgangspunten en regels van deze maatregel. Dēmos heeft als Vlaamse participatie-instelling de opdracht om initiatiefnemers van lokale netwerken te ondersteunen. 

In dit document geven we antwoorden op vragen die we heel vaak krijgen. Maar aarzel niet op ons te contacteren als iets niet duidelijk is of je een andere vraag hebt.