Wat zijn lokale netwerken?

Met het Participatiedecreet zet de Vlaamse overheid in op 'Lokale netwerken personen in armoede' die participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van cultuur-, jeugdwerk- en sport wegwerken. Dēmos ondersteunt deze netwerken. 

(lees verder onder de foto)

lokale netwerken

De aanpak van armoede is ook een opdracht voor het lokale niveau. De Vlaamse overheid moedigt daarom gemeenten aan om op lokaal vlak een dynamisch beleid uit te bouwen voor personen in armoede. Participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport vormt een integraal onderdeel van dat beleid. Op het terrein zelf ervaart men doorgaans zeer sterk de nood om meer samen te werken en te overleggen. Daarom zet de Vlaamse overheid via het Participatiedecreet in op de creatie van lokale netwerken personen in armoede. Deze netwerken krijgen als opdracht de participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van cultuur, jeugdwerk en sport weg te werken. 

Lokale overheden kunnen een beroep doen op Demos voor informatie en concrete ondersteuning m.b.t. het oprichten, coachen en bijsturen (evalueren) van de lokale netwerken. Geregeld brengen we lokale netwerken samen voor netwerkbijeenkomsten, praktijkuitwisseling en discussie. We zetten dialoog op tussen deskundigen met verschillende invalshoeken, benaderingen en visies. Dat moet lokale dynamieken scherp en efficiënt houden. Via de programmalijn 'vrije tijd in de netwerkgemeente' op onze website kan je alles volgen.

Netwerkvorming en afsprakennota 

In overleg tussen de gemeente (gemeentelijke diensten bevoegd voor vrije tijd), het OCMW en organisaties en/of verenigingen die mensen in armoede in hun werking als doelgroep hebben, wordt een afsprakennota opgemaakt en ingediend via het KIOSK-loket van de Vlaamse overheid. De afsprakennota is een bondig document waarin beschreven wordt welke acties worden opgezet en hoe de middelen zullen worden verdeeld. In ons kenniscentrum kan je voorbeelden vinden van verschillende lokale netwerken. Demos kan je helpen om dat overleg te stroomlijnen en tot een gezamenlijke visie te komen. 

Cofinanciering

Het is de bedoeling om lokale afstemming en wederzijdse bevruchting te stimuleren over de initiatieven en de middelen die worden ingezet voor mensen in armoede. Daarom wordt aan de gemeenten gevraagd een bedrag in te brengen dat minstens het dubbele is van de jaarlijkse subsidie van de Vlaamse overheid. Het bedrag waarop elke gemeente recht heeft, wordt bepaald door het trekkingsrechtDemos kan je helpen om de financiering van verschillende facetten (kortingsystemen, toeleidingsinitiatieven... ) op elkaar af te stemmen.

Departement Cultuur, Jeugd & Media

In het kader van het Participatiedecreet ondersteunt de Vlaamse overheid Demos. Een van onze opdrachten is het bieden van ondersteuning op het niveau van visie en methode bij de opmaak van de afsprakennota’s vrijetijdsparticipatie. Dat nemen we graag op. Aarzel niet om ons te contacteren.

In dit document geven we antwoorden op vragen die we heel vaak krijgen.

Voor het indienen van de afsprakennota in het kader van art. 22 van het participatiedecreet stelt de Vlaamse Overheid een standaardformulier ter beschikking. Een aanvraag moet uiterlijk op 1 oktober van het jaar dat de gesubsidieerde periode voorafgaat via het KIOSK-loket van de administratie gebeuren.

Voor alle praktische informatie over subsidievoorwaarden, regelgeving en procedures verwijzen we u naar de website van het departement Cultuur, Jeugd & Media. Ga daar alvast eens kijken.

Lees hier meer over onze ondersteuning aan lokale netwerken