Starten met je netwerk?

Een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie in jouw stad of gemeente? We nemen je mee in de start van je lokaal netwerk en het uitvoeren van de lokale afsprakennota. 

Photo van Antenna via Unsplash(Photo van Antenna via Unsplash)

De minister besliste positief over de subsidiëring van je lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie? Je lokaal netwerk kan opstarten. Duik niet onmiddellijk met volle vaart in het realiseren van alle doelstellingen in je lokale afsprakennota. Bouw je netwerksamenwerking gestaag op, werk toe naar een open en warm startmoment en zet kleine stappen naar eerste successen.  

7 stelregels voor een succesvolle opstart van je lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie 

 1. Breng de meerwaarde helder in beeld.
  Het politiek kader en de visies van de betrokken diensten, organisaties en verenigingen in je lokaal netwerk zullen niet altijd gelijklopen. Samenwerken lukt als de meerwaarde ervan voor iedereen helder is. De eensgezindheid daarover geeft ook ruimte voor de uiteenlopende visies. Spreek partners aan op die meerwaarde en verken wat die voor hen kan betekenen.  
   
 2. Vertrek vanuit de sterktes van je netwerkpartners. 
  Heel wat diensten, organisaties en verenigingen binnen je stad of gemeente zijn een belangrijke schakel in een dynamisch en inclusief vrijetijdsbeleid. Er zijn koplopers maar er zijn er ook die hun rol of meerwaarde daarin nog niet helder zien. Spreek iedereen aan op hun expertise en sterktes en verken samen met hen hoe deze kunnen bijdragen in het geheel van de netwerksamenwerking.   
   
 3. Netwerken zijn actieconstructies.
  Duik niet onmiddellijk met volle vaart in het realiseren van alle doelstellingen in je lokale afsprakennota. Start met kleine realistische doelstellingen of een concreet project. Zet kleine stappen naar eerste successen en vier die met alle partners. Zo werk je aan de interpersoonlijke dynamiek in je netwerk en bouw je vertrouwen en betrokkenheid.  
   
 4. Zorg voor een open en warm startmoment. 
  Netwerksamenwerking is mensenwerk. Relaties tussen mensen moeten kunnen groeien. Werk daarom toe naar een open en warm startmoment waar ruimte gemaakt wordt voor kennismaking en informeel ontmoeten. Partners in het lokaal netwerk moeten elkaar eerst leren kennen, afspraken maken over hoe ze binnen het netwerk willen (en kunnen) werken vooraleer het werk echt start. 
   
 5.  Zorg voor gelijkwaardigheid van de partners. 
  Erken diensten, organisaties en verenigingen in hun rol en expertise. Geef vertrouwen aan partners om mee te werken aan vrijetijdskansen in je gemeente en voorzie kansen voor hen om hier meer over na te denken. Geef iedereen het mandaat om vrije tijd in je gemeente mee vorm te geven. Zorg daarom voor korte lijnen met de verschillende directies en schepenen en communiceer open over wat kan en wat niet.  
   
 6. Heb oog voor machtsverschillen en hou daar rekening mee.
  Niet elke dienst, organisatie of vereniging heeft dezelfde reikwijdte, draagkracht of capaciteit.  Gelijkwaardigheid tussen de partners garanderen betekent ook dat je oog hebt voor verschillen die voor onevenwicht kunnen zorgen. Het is belangrijk die te benoemen en partners erop te attenderen. Niemand wordt graag overschaduwd of genegeerd.  
   
 7. Heb oog voor het proces en maak procesafspraken. 
  De ene partner in het netwerk is een grote visionair, de ander houdt het graag concreet. De ene kan zich vlot vrijmaken voor netwerkbijeenkomsten, een ander heeft slechts zelden tijd. De ene spreekt vlot en uitvoerig tijdens netwerkbijeenkomsten, de ander is eerder terughoudend. Experimenteer daarom met wisselende werkvormen en bouw naast formeel netwerkoverleg ook andere en informele contactmomenten in met je partners.  

Niet zeker van je opstart? Demos ondersteunt je graag 

Met de kernpartners van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie werkte je toe naar een ‘lokale afsprakennota’. Die werd goedgekeurd en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Nu moet je starten. Maar hoe?  

Misschien zijn bepaalde diensten, organisaties en verenigingen vooral partner op papier. Misschien werd er rond hete hangijzers heen gewerkt of ligt de afsprakennota ondertussen ondergesneeuwd onder andere, meer prangende to-do's. Je moet afspraken maken, werk verdelen en rapporteren maar krijgt niet iedereen rond de tafel? Heel herkenbaar allemaal.  

Kies niet voor het louter operationeel uitvoeren van je afsprakennota. De meerwaarde ligt in de eerste plaats in het uitbouwen van een netwerksamenwerking. Je lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie moet de draaischrijf worden van je werkzaamheden, de afsprakennota geeft daarbij de richting aan.  

lokalenetwerken [at] demos.be (Contacteer ons voor je gratis en vrijblijvend startgesprek) 

Op zo’n gesprek overlopen we samen met de kernpartners van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie en de lokale netwerkregisseur de lokale afsprakennota. We staan stil bij de kwaliteit van het traject dat gelopen werd, het intern draagvlak en de betrokkenheid van partners. We maken samen een SWOT-analyse en verkennen mogelijke stappen.  

Indien je dat wenst, maken we een voorstel op maat van uw stad of gemeente. Daarvoor baseren we ons op elementen uit ons opstarttraject en doorstarttraject voor lokale netwerken. Het begeleiden van lokale netwerken is een decretale opdracht van Demos. De Vlaamse overheid draagt de kosten ervan.  

 Twee belangrijke uitgangspunten:  

 • Onze begeleiding vertrekt vanuit een coachende houding: steden en gemeenten ondersteunen om een zo groot mogelijk deel van het traject zelf te kunnen dragen.  
 • In onze begeleiding werken we inclusief en participatief: steden en gemeenten ondersteunen om een zo groot mogelijke verscheidenheid aan stemmen in het proces te betrekken 

In de praktijk hebben niet alle lokale besturen in dezelfde mate toegang tot de competenties, middelen en tijd om een doorgedreven traject te lopen. Vanuit het startgesprek vullen we samen met jou de begeleiding in. Het intern draagvlak voor het traject en de betrokkenheid van de kernpartners en een netwerkregisseur zijn richtinggevend.  

Wat doen we concreet?  

 • Procesbegeleiding: we geven samen met jou het traject vorm en volgen het mee op 
 • Coaching & advisering: we zijn het klankbord van de lokale netwerkregisseur  
 • Startbijeenkomst: binnen het traject begeleiden we, samen met de lokale netwerkregisseur, de startbijeenkomst van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie