StampMedia geeft ongehoorde stemmen platform

item_left

jongeren in de redactieruimte

item_right

StampMedia geeft ongehoorde stemmen platform

Praktijk
Publicaties van Demos

Een gesprek met StampMedia over ongehoorde stemmen, eigenaarschap en ruimte voor jongeren

StampMedia is een sterk persagentschap voor en door jongeren. Hun missie: de stem van jongeren laten klinken in het medialandschap. Ze zetten daarbij in op vier pijlers: journalistiek, ondersteuning van freelancers, experiment en burgerschap.

AKB, Demosmedewerker in het traject ‘Geef jongeren een creatieve stem’ en initiatiefnemer achter Hippoprockstars, ging in gesprek met Meryem El Hahaoui en Lisanne Corijn van StampMedia. 

jongeren in de redactieruimte

Welke plek nemen jullie als huis op voor jongeren?

We zijn een jongerenorganisatie met een onafhankelijke redactie en persagentschap. Via ons eigen platform sturen we artikels door naar zowel niche- als mainstreammedia. Onze journalisten zijn jongeren die graag media willen (leren) inzetten om hun stem te laten klinken. Bij ons kunnen ze dat komen doen, en gratis.

Wie kan er bij ons aan de slag? Jongeren die vooral geïnteresseerd zijn om te experimenteren met media. Ze nemen deel aan vormingen en leren heel wat skills om hun creativiteit in te zetten. Ofwel jongeren die interesse hebben in journalistiek en willen schrijven. Ook zij worden daarin begeleid. Ten slotte kunnen jongeren met een persoonlijk verhaal of een uitgesproken mening, maar die niet per se met journalistiek bezig zijn, in een traject burgerschap stappen. Zij worden gecoacht om hun vaardigheden verder te ontwikkelen. Als inclusieve en verbindende organisatie is er die extra focus voor de jongeren die het minst gehoord worden. Stemmen die we moeten horen om voeling te houden met wat er in de samenleving gebeurt.

Ik hoor wel vaak in een workshop: “Ik weet niet of ik talent heb”.

Ik vermijd liever het woord 'talent'. Je kan getalenteerd zijn, maar je kan ook dingen leren. Het feit dat je bedreven bent in iets, betekent niet dat het onmiddellijk buitengewoon moet zijn. Jongeren moeten niet overweldigd worden door extra druk. Succes gaat verder dan alleen talent. Graag maak ik de vergelijking met boksers: ze werken hard, tonen toewijding en moeten de juiste kansen krijgen. Daarnaast zijn de omgeving, de ruimte, de goesting en de juiste begeleiding van onschatbare waarde.

Jullie zijn een jongerenorganisatie voor en door jongeren. Hoe uit zich dat in jullie werking?

Jongeren krijgen zowel de ruimte als de kans om zich verder te ontplooien. Ze bepalen ook zelf de thema’s. In onze werking tref je verschillende dynamieken aan. Sommigen komen om zich op professioneel niveau te ontwikkelen en stippelen hun eigen pad verder uit. Daarnaast hebben we in onze organisatie jongeren ‘aan huis’ die hier binnen- en buitenwandelen. Dat is een andere uitwisseling en beleving.

We werken altijd drempelverlagend. Binnen onze organisatie hebben we een outreachmedewerker en schenken we aandacht aan een personeelsbestand dat de demografie van de stad weerspiegelt. Jongeren vinden (h)erkenning en blijven hangen. Ze krijgen de ruimte om te ontdekken wat ze willen doen. Zo krijgen ze bij StampMedia de kans om in het begin vooral te observeren, met elkaar en met ons te praten. Dat mag wat tijd in beslag nemen. Het is ook de taak van de jeugdwerker om initiatief te nemen en de jongeren wegwijs te maken in het aanbod. Evengoed zijn er jongeren die perfect weten wat ze willen. Stuk voor stuk interessante profielen.

Via de redactiewerking op ons mediaplatform delen ze hun verhaal. Door podcasts, video’s en artikels. Het experimentele luik is een meer creatief platform waar minder regels gelden. Een podcast bijvoorbeeld, daar hebben wij niet per se nog aan gesleuteld. Als StampMedia iets publiceert, dan is dat werk ook effectief van de jongeren zelf. Wanneer een krant dan een stuk overneemt, dan is dat onder de naam van de schrijvers. Daar kiezen we bewust voor, het is namelijk hun portfolio. Het is hun journalistieke werk en zo komt het ook professioneler over. Er zijn jongerenhuizen waar producties door jongeren gemaakt worden en die vervolgens onder de naam van de organisatie worden uitgebracht. Dat is uiteraard ook goed, want dat versterkt het wij-gevoel. Naast het groepsgebeuren waarbij we gezamenlijk in beweging zijn, focussen we intens op de individuele ontplooiing van jongeren.

2 jongeren in gesprek achter microfoon, derde kijkt mee
StampMedia

Binnen onze context is eigenaarschap essentieel, zowel intern als bij onze publicaties. Wij staan de jongeren bij en bieden ondersteuning bij hun creatieve vrijheid. Soms krijgt StampMedia het verzoek om een productie te realiseren waarbij we beroep doen op freelancers. Het resultaat wordt dan door de opdrachtgever gepresenteerd als een creatie van de makers en eventueel ook van StampMedia. Op onze website zorgen we er altijd voor dat de naam van de freelancer en de opdrachtgever vermeld worden bij de producties. In principe fungeren wij als een springplank voor jonge freelancers.

Bescherming en begeleiding staan voorop in onze rol als jongerenorganisatie. Het is onze taak om met hen te bespreken wat ze kunnen verwachten wanneer iets wordt gepubliceerd. Als de jongeren zelf nog niet volledig voorbereid zijn, nemen wij het voortouw. Mocht er een situatie ontstaan waarin ze verkeerd geciteerd worden en negatieve reacties krijgen, dan staan wij aan hun zijde. We waken over hun welzijn en zorgen ervoor dat ze zich comfortabel voelen. Ons doel is om ervoor te zorgen dat ze hun eerste stappen op een positieve manier zetten. We stellen hen vragen zoals "waarom" en "hoe", en soms geven we een realiteitscheck. We benadrukken: "Hier ben je veilig, maar dat geldt niet per se daarbuiten. Laten we dit samen bekijken en bespreken."

Af en toe zijn er jongeren die aanvankelijk actief hun stem lieten horen en een activistische rol aannamen, maar dit proces als belastend begonnen te ervaren. Bij StampMedia ontdekken ze alternatieve en veiligere manieren om hun stem te laten klinken. Zowel journalistiek als activisme hebben hun eigen unieke rol te vervullen, maar er zijn ook andere vormen van communicatie die elders hun plaats hebben. Een boeiende ontdekkingstocht.

Jullie spreken over de pijler burgerschap. Wat zijn daarin de kernpunten?

Dat is inderdaad een essentieel onderdeel. In een notendop, het onderwerp is immers complexer en diepgaander. Alles start bottom-up. Een groep jongeren gaat een traject onder begeleiding aan. Het onderliggende idee is om jongeren die een gevoel van afstand ervaren ten opzichte van instanties en machtsstructuren, terug vertrouwen te geven. Dat geldt in beide richtingen. We proberen de twee dichter bij elkaar te brengen. Enerzijds door jongeren te trainen in het vormen van hun eigen mening en het voeren van dialoog, anderzijds door in gesprek te gaan met instanties. Zo vragen we instanties om een stap te zetten en naar de jongeren te luisteren.

Zo hadden we het project Press Change waarbij we samenwerkten met een groep Afro-Belgische jongeren die een grote afstand tot de mainstream media ervaarden. Hoe kunnen we elkaar hierin ontmoeten en versterken? Door in dialoog te gaan en actief te luisteren. Ze leren over journalistieke ethiek (wat een journalist wel/niet mag doen en rapporteren) en hoe de reguliere media functioneren. We bespreken bijvoorbeeld het concept van framing, waarbij een journalist bepaalde aspecten wel of juist niet benadrukt in een verhaal. We leren hen kritisch te kijken naar diverse media. De jongeren gaan zelf aan de slag via open debatten of door verhalen te delen via diverse mediakanalen. Het opbouwen van inzichten en vertrouwen komt op verschillende vlakken tot stand.

Met ons traject willen we een netwerk van creatieve ruimtes voor jongeren versterken, zodat jongeren, ook zij uit kwetsbare situaties, de weg vinden. Zelf ga ik met Chapp de Mic naar instellingen toe. Waarom vinden jullie het zo belangrijk om met de jongeren hier in eigen huis te werken? 

Wat wij nastreven, valt onder de fundamentele rechten van jongeren. Daarom zetten we ook in op een nauwe samenwerking met hen. Wij geven er de voorkeur aan om hier een platform aan te bieden, eerder dan in een omgeving waar ze onder controle staan en strikte regels volgen, maar laten we realistisch blijven daarover. We moeten echter nog werken aan het versterken van onze relaties met andere organisaties en instellingen. Wanneer je de cijfers bekijkt en ziet hoeveel jongeren daar verblijven, realiseer ik me dat hun stem hier nog niet wordt gehoord. Door middel van onze burgerschapstrajecten en de inzet van onze outreachmedewerker, kunnen we deze kloof overbruggen.

Wachten jullie dan tot ze bij jullie komen?

Als organisatie streven er juist naar om nauw samen te werken met jongeren uit verschillende voorzieningen. Dat verloopt niet altijd zonder obstakels. Zo hebben wij een voorbeeld gehad waar de orthopedagoog aangaf dat ze eerst langs de jeugdrechtbank moesten voor een workshop en waarschijnlijk was er op dat moment geen tijd en ruimte voor.

Nee, we wachten niet passief op de jongeren. Je moet je in hun wereld inleven om ze warm te onthalen. Als organisatie moet je bereid zijn om jongeren met een complexe achtergrond te omarmen. Dat betekent dat je jezelf daarop voorbereidt. Jongeren hebben recht op een veilige omgeving. De aanpak is niet per se radicaal anders, maar vergt wel enige aanpassing. We zijn er klaar voor en we kunnen deze jongeren hier een plek bieden. Ons volgende doel is dus om sterke verbindingen te creëren.

Bij grotere organisaties zie je al eens dat ze in de valkuil terechtkomen van te veel ambitie, om zogenaamd iedereen te bereiken. Ze ontvangen subsidies om uiteenlopende activiteiten te organiseren, maar trekken toch geen nieuw publiek aan. De sterkte zit echter vaak in ieders eigen manier van werken. Net door de eigenheid vind je aansluiting als jongere.

Blijf bij je expertise en verken binnen dat kader nieuwe mogelijkheden. Als je in staat bent om jongeren door te verwijzen naar een plek die beter aansluit, is dat juist positief. Het is van belang om met de tijd mee te gaan, maar tegelijkertijd je kernfocus te behouden. Onderlinge samenwerkingen tussen organisaties zijn noodzakelijk om jongeren effectief door te verwijzen. Dat vereist ook nauwe banden met sociale organisaties. Mensen zijn niet slechts één aspect. Omdat jongeren in eerste instantie bij jou terechtkomen, betekent dit niet dat ze daar moeten blijven.

Het opbouwen van verbindingen is cruciaal. Als kleine organisatie moet je deze relaties aangaan en samenwerken. Ons voordeel ligt in de unieke rol van aanvullend jeugdwerk binnen het jeugdwerklandschap. We hoeven niet te concurreren voor middelen. Samenwerking kan alle betrokkenen binnen het jeugd(welzijns)werk daadwerkelijk sterker maken.

Wanneer we vragen krijgen die buiten onze werking vallen of wanneer we ons zorgen maken over het gedrag van jongeren, verwijzen we door. Het JAC is een betrouwbare partner voor ons als het gaat om vragen met betrekking tot hulpverlening. Het "kastje naar de muur"-systeem wordt vaak bekritiseerd, maar helaas werkt het zo. We kunnen jongeren alleen versterken door hen te helpen begrijpen hoe het systeem werkt. Jeugdwerkers zijn ondersteuners, geen probleemoplossers. Hier willen we hen een vrije ruimte bieden.

Kunnen jullie een zekere impact uitoefenen?

Binnen een burgerschapstraject leer je de waarde van je stem echt inzien. Voor mij is dat een tool om mensen te activeren. Er zijn veel onderdrukte stemmen. Wij zoeken wegen om dit te doorbreken. Als jongerenorganisatie krijgen we op deze manier stemmen te horen die anders ongehoord zouden blijven. Deze stemmen gaan vervolgens ook meewegen binnen onze redactie, wat resulteert in interessantere inhouden. Ook wordt de diversiteit versterkt. Zo staan we voortdurend in beweging.

De stemmen die noch in de mainstream noch in de niche passen, die zijn er en daarvoor moet ruimte worden gecreëerd. Jongeren vertegenwoordigen de toekomst, maar zijn ondervertegenwoordigd in de media. Daar werken we aan. We beïnvloeden al in zekere mate andere media. Ongeveer 65% van onze content wordt elders opgepikt. Onze jongeren die naar andere redacties gaan, worden opgeleid en gestimuleerd. Op deze manier creëren we een zekere doorstroom van jongeren die hun weg vinden in de reguliere media.

Bedankt voor dit gesprek!

Lees en bekijk de stukken van StampMedia op hun website!