5 fiches met handvaten voor vrijetijdsparticipatie in een netwerkgemeente

item_left

item_right

5 fiches met handvaten voor vrijetijdsparticipatie in een netwerkgemeente

Dossier

Welke impact heeft de evolutie naar een netwerksamenleving en een netwerkgemeente op het vrijetijdsbeleid? Om je bij het uitwerken van een beleid voor meer en gelijkere participatie te wapenen met handvaten en inspiratie maakten we vijf fiches die we hieronder met je delen! Elke fiche zoomt in op een aspect van de werking van een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie. (Je vindt de fiches telkens in een link in de tekst.)

Visietekst

We herinneren je hierbij graag eerst aan onze visietekst 'Vrije tijd in de netwerkgemeente'. Die tekst gaat over de kansen die de netwerkaanpak aanbiedt voor het lokale vrijetijdsbeleid.

De vijf fiches:

1. Een gedragen visie

Bij het uitschrijven van de afsprakennota moet je kort en bondig omschrijven vanuit welke visie het lokale netwerk inzet op vrijetijdsparticipatie (cultuur, jeugd en sport) voor personen in armoede. Verder moet het netwerk in de afsprakennota ook aangeven of het de bedoeling is om personen in armoede alleen naar het bestaande aanbod toe te leiden (deelnemen) of dat ze ook inspraak krijgen in het aanbod (deelhebben). In deze fiche leggen we uit waarom het belangrijk is om een sterke visie te formuleren en hoe je te werk kan gaan om samen met de partners in je netwerk je visie uit te schrijven.

2. Contextanalyse

Een sterk vertrekpunt voor het opstellen van een ‘afsprakennota vrijetijdsparticipatie mensen in armoede’, is een contextanalyse. Zo kan je bepalen op welke vlakken je als lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie echt impact wil hebben. Vervolgens kan je hier in de afsprakennota scherpe doelstellingen en acties rond formuleren.

In deze fiche lees je hoe je een contextanalyse kan maken en hoe die bruikbaar blijft voor het lokaal netwerk. De contextanalyse mag immers niet verzanden in een hoop cijfers die in de kast blijven liggen. Voortdurend de ogen en oren open houden is nodig om als netwerk flexibel in te spelen op veranderingen in het vrijetijdsbeleid voor mensen in armoede.

3. Het aangaan en managen van een netwerksamenwerking

De maatregel 'lokale netwerken vrijetijdsparticipatie' in het Participatiedecreet stuurt sterk aan op de meerwaarde van lokale en/of intergemeentelijke netwerksamenwerking in het verhogen en verbeteren van de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. Het zijn deze lokale partners die samen een afsprakennota maken met daarin de basis voor hun samenwerking.

De afsprakennota is de op papier beklonken samenwerking. Maar om die op het terrein waar te maken, is er heel wat nodig. In de praktijk zien we nogal wat netwerken die worstelen met één of meerdere facetten van het organisatie-overschrijdend samenwerken. Met deze fiche willen we je toeleiden naar bestaande inzichten en materiaal.

4. De financiering van een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie

Deze fiche is nuttig voor de regisseur van een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie en de partners die betrokken zijn bij de opmaak en verantwoording van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede.

Een nieuwe afsprakennota kan je jaarlijks indienen uiterlijk op 1 oktober. Gesubsidieerde lokale netwerken moeten jaarlijks een verantwoordingsnota indienen voor 1 mei, in het jaar dat volgt op het werkingsjaar. In dit document willen we duidelijkheid scheppen over de richtlijnen rond financiering en op die manier lokale netwerken stimuleren om gerichte keuzes te maken, vraagstukken door te praten en middelen optimaal in te zetten volgens de noden van de lokale context.

5. De federale toelage aan OCMW's om participatie en sociale activering te bevorderen

Deze federale toelage is bedoeld voor de OCMW-gebruikers. De Programmatorische federale Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke integratie beheert deze maatregel. Je kan een deel van deze toelage gebruiken in de cofinanciering van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie. In het lokaal beleid moet je strategische keuzes maken zodat je de verschillende maatregen rond vrijetijdsparticipatie optimaal op elkaar kunt afstemmen. Op die manier maak je het mogelijk dat mensen met zeer diverse armoede-ervaringen kunnen participeren aan vrije tijd.

Deze fiche is relevant voor alle partners in een ‘lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede’ en in het bijzonder voor de regisseur van het lokaal netwerk.