Dossier Praktijktafel 'In dialoog met je netwerk'

item_left

item_right

Dossier Praktijktafel 'In dialoog met je netwerk'

Dossier
Publicaties van Demos

Op vrijdag 26 oktober 2019 organiseerden we in Gent een praktijktafel over hoe je samen met mensen in armoede je netwerk vrijetijdsparticipatie evalueert. In dit dossier vind je achtergronddocumenten en verslagen van de sessies van de praktijktafel.

De deadline voor het indienen van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie mensen in armoede voor de periode 2020-2025 is op 1 oktober 2019. Van over naar met mensen in armoede is de slogan van Demos. Reden te meer om bij de opmaak van de volgende nota mensen in armoede en hun organisaties nauw te betrekken bij de evaluatie van het lokaal netwerk.

Evaluatiemethodieken zijn echter niet altijd aangepast aan diverse doelgroepen (ambtenaren, sociaal werkers en professionals en vrijwilligers uit armoedeverenigingen). Op deze praktijktafel hielden we drie methodieken tegen het licht met praktijkvoorbeelden en zochten we samen met vrijwilligers en professionals uit armoedeverenigingen en andere sociale partners naar randvoorwaarden om deze methodiek ook bruikbaar te maken voor mensen in armoede.

We gingen van start met een inleiding door Line Windey van Kwadraet. Kwadraet gaat dieper in op een cocreatieve aanpak, die ook kan toegepast worden in evaluatieprocessen. Download hier de inleiding van Demos en Line.

De tafels

Praktijktafel 1: Waarderend evalueren

Waarderend evalueren is een handige en krachtige reflectietool waarbij je naast de vraag ‘wat kan beter?’ eerst en vooral ook stilstaat bij ‘wat gaat/ging goed?’. Je kunt ook leren op basis van successen, groeien door datgene te versterken wat al werkt. Het delen van verhalen werkt krachtig en zorgt voor een houding van wederzijdse nieuwsgierigheid en bereidheid om van elkaar te leren. Op basis van die gesprekken gaan betrokkenen manieren verkennen om sterktes verder in te zetten, en stappen te zetten in de richting van de toekomst die ze samen de moeite waard vinden.

Download de inleiding, de interviewleidraad, achtergrondtekst en tekst met generatieve vragen.

Begeleiding: Ben Verstreyden (Demos)

Praktijktafel 2: World Café

Het World Café is een creatief proces van dialoog en kennisuitwisseling over een welbepaald thema gedurende een beperkte tijd. Een grote groep deelnemers, opgesplitst in kleine groepjes van vier, bespreekt het thema in informele sfeer aan kleine 'café-tafels'. Na verloop van 20 à 30 minuten wisselt de samenstelling van de kleine groepjes en schuiven de deelnemers door naar een andere tafel. Er blijft echter altijd één persoon aan de tafel zitten als 'gastheer/vrouw'. Deze persoon deelt de belangrijkste ideeën, thema's en vragen van het eerste gesprek met de nieuwkomers. Zij, van hun kant, nemen de belangrijkste ideeën, thema's en vragen van vroegere tafelgesprekken mee naar hun nieuwe gesprek. Hierdoor ontstaat een snelle informatie-uitwisseling en creëert men gedeelde kennis. Alle ideeën worden nauwkeurig genoteerd op een groot blad papier dat steeds op dezelfde tafel blijft liggen. Op het einde van het proces (drie gesprekken van telkens 20 à 30 minuten) verzamelt men de verschillende vellen papier en worden de resultaten gepresenteerd in een plenaire sessie.

Download hier de inleiding en het verslag.

Begeleiding: Inge Van de Walle (Demos), Licorice Leroy (Netwerk tegen Armoede)

Praktijktafel 3: Focusgroepen

Bij deze techniek wordt een zeer gericht face-to-face gesprek georganiseerd met specifieke stakeholders of ervaringsdeskundigen in een veilige omgeving. Door de vele perspectieven en inzichten kan een focusgroep nuttige informatie opleveren voor je project. Werk met kleine groepen (6 à 15 personen) zodat elke deelnemer de kans krijgt om een bijdrage te leveren aan de discussie.

In een eerste fase ontvangt de groep de nodige informatie, waarna hun opvattingen en reacties in groep (en eventueel ook individueel) worden besproken. De werkvorm is vooral geschikt bij een eerste verkenning van een thema of onderzoeksvraag, als men creatieve ideeën wil genereren en inzicht wil krijgen in de redenen waarom mensen bepaalde opvattingen hebben. Dit is ook nuttig in functie van een lokaal netwerk: voor het opsporen van verbeterpunten en voor evaluatie van aanbod.

Download hier de eerste en tweede achtergrondtekst. Download hier het verslag van deze sessie.

Begeleiding: Line Windey (Kwadraet vzw), Kris De Visscher (Demos), Bram Verbiest (Welzijnsschakels)