Diversiteit in het jeugdwerk

Diversiteit in het jeugdwerk is al geruime tijd een belangrijk aandachtspunt in de sector. Dat blijkt uit de vele initiatieven en projecten die de laatste jaren werden opgezet. Vanuit die expertise schreef de Vlaamse jeugdwerksector in 2016 i.s.m. De Ambrassade en Demos een Visienota diversiteit in/en het jeugdwerk.

Met het Burgerkabinet ‘Geef mee kleur aan jeugd’ in mei 2016 toonde ook de voormalige minister van Jeugd zijn engagement en interesse voor het thema. Dat engagement werd nog sterker toen hij op de Rondetafel Diversiteit in/en het jeugdwerk in gesprek ging met een honderdtal jeugdwerkers uit allerhande jeugdwerkorganisaties. Dat gezamenlijke traject werd bekroond met het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk, dat op op 23 februari 2018 in het Vlaams Parlement werd voorgesteld.

Doelstellingen masterplan

Het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk steunt op vier grote pijlers:

  • Meer gelijke mogelijkheden creëren - Een groter jeugdwerkaanbod realiseren en meer gelijke mogelijkheden creëren zodat alle kinderen en jongeren volop kunnen genieten van de ontspanning en de ontwikkelingskansen die het jeugdwerk biedt. Hoe kunnen organisaties een diverser publiek bereiken? Hoe kunnen we een meer evenredige vertegenwoordiging van kinderen, jongeren en hun organisaties in het jeugdwerkveld realiseren? Hoe kunnen op sectorniveau de lacunes in het bestaande aanbod opgelost worden?
  • Meer verbinding maken - Meer verbinding maken tussen de gescheiden circuits van de reguliere jeugdorganisaties en de doelgroepspecifieke organisaties, dus meer sociale integratie bewerkstelligen. Denken we maar aan een speelpleinwerking die zich aanpast zodat ook jongeren met een handicap kunnen deelnemen, een welzijnsorganisatie die samenwerkt met jeugdverenigingen zodat jonge vluchtelingen het vrijetijdsaanbod leren kennen, of een jeugdbeweging en een zelforganisatie van minderheden die van elkaar leren. Jeugdwerkparticipatie kan de motor zijn voor sociale integratie en verbinding in de samenleving.
  • Onderzoek en monitoring - Onderzoeksnoden detecteren, bestaand cijfermateriaal verzamelen en ontsluiten, wegen op de onderzoeksagenda rond diversiteit en monitoring.
  • Netwerking en internationalisering - Hoe kunnen we sectoroverschrijdend en internationaal netwerken en samenwerken? Hoe kan de beeldvorming beter?

De Toolbox Diversiteit

Enkele jaren geleden ontwikkelden we samen met het jeugdwerk de Toolbox Diversiteit. Deze website helpt jou en je organisatie op weg naar een inclusievere jeugdwerking. Je vindt er allerlei tools, methodieken en werkvormen op maat van diversiteitsmedewerkers. We behandelen er tal van thema’s die het werken met diverse kinderen en jongeren vergemakkelijkt.

Actieonderzoek Jeugdwerk en Sociale Integratie

16 projecten krijgen de kans om bij te leren over 'jeugdwerk en sociale integratie'. Demos kreeg van de Vlaamse overheid een onderzoeksopdracht om de leerresultaten van die projecten aan de oppervlakte te brengen en te vertalen naar concreet bruikbare resultaten. Met diepte-interviews en groepsbijeenkomsten willen we verschillende leerervaringen en perspectieven aan de oppervlakte brengen.